Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Festskrift til Irene Nørgaard (1. udg.)
Forfattere: Caroline Adolphsen, Eva Naur, Helle Isager og Anne-Dorte Bruun Nielsen
Udgivelsesdato: 12. maj 2017
DJØF Forlag

Den finansielle virksomhed og kunden – den civilretlige betydning af god skik-regler

- Side 386 -

a) Hvorvidt en handling i strid med god skik-reglerne har aftaleretlige konsekvenser, afhænger af dansk rets almindelige aftaleretlige regler, herunder aftalelovens §§ 36 og 38 c. FIL § 43 a, uddybet nedenfor, berører ikke anvendelsen heraf.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...et almindeligt krav til erhvervsdrivende om at iagttage god og redelig adfærd i deres virksomhed. og god skik og almindelige moralopfattelser kan anses for at gå hånd i hånd. 459 459. Sammenholdt med Sten Bønsing, Brancheregler og brancheproces, 2001, s. 17 f., og samme, U 2004B.1. Der kan således være et overlap i ræsonnementet bag regelsættene.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 387 -

...offentligretlig pligt til at opfylde sine aftaler. 460 460. Mads Bryde Andersen under medvirken af Jesper Mark, Dansk Pensionsret, 2013, s. 91 ff. og 297 ff., og Lisbeth Faurdal, Aktuelle temaer i pensionsretten, 2011, s. 307 ff. Om den uskarpe afgrænsning mellem aftalelovens § 36 og forudsætningslæren, se bl.a. U 2005.1978 H om Himmerlandsbanken.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 388 -

...urimelighedsregel i forhold til kautioner, der står i misforhold til kautionistens økonomi«, og angiver, at »[g]eneralklausulen i aftalelovens §§ 36 og 38 c« fortsat vil »kunne bringes i anvendelse i øvrigt i forhold til kautionsforpligtelser«. Pengeinstitutankenævnet har siden anvendt princippet fra dommen, se f.eks. PAN 1250/2009 og PAN 224/2010.

Læs på Jurabibliotek