Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

§ 106

- Side 1027 -

...til § 66 a om forbedringsarbejder er åbenbart urimelig.9 Tvister om udlejerens ret til at råde over arealer i tagetager efter § 53, stk. 5.10 Tvister om en lejers tilsidesættelse af god skik og orden efter §§ 79 a-79 c, som indbringes for huslejenævnet efter § 79 c, 1. pkt.11 Tvister om hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdetsbegyndelse.

Læs på JurabibliotekRegler om lejens størrelse i »nyopførte« lejemål

- Side 1033 -

Huslejenævnet kan tage stilling til, om en ejendom er omfattet af reglerne om markedsleje i LL § 53, stk. 3-5, herunder om formalia er overholdt. Hvis ejendommen er omfattet, kan nævnet også vurdere, om lejen er urimelig høj efter kriterierne i aftalelovens § 36.

Læs på JurabibliotekProcessuelle regler og bevisførelse

- Side 1074 -

...sine rettigheder efter, at konflikten er opstået, jf. Grubbe og Edlund, s. 72 og Krag Jespersen, Lejeret 1, s. 95-96. Dette vil løse spørgsmål om gyldigheden ved de fleste retsforlig, men retspraksis har også behandlet problemstillingen om bristede forudsætninger og om aftalelovens § 36 på en aftale mellem parterne, jf. U 1981.725 V og U 1978.973 V.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...10.000 kr. for at aflyse sin ret. Udlejeren betalte under protest, men sagsøgte efterfølgende den tidligere lejer med påstand om tilbagebetaling, da den tidligere lejer ikke havde en materiel ret over ejendommen, og da handlemåden ansås for at være i strid med aftalelovens § 31 og § 36. Landsretten fandt, at forliget var i strid med aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek