Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Ansattes immaterielle rettigheder (1. udg.)
Forfattere: Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Jeppe Brinck-Jensen og Tine Sommer
Udgivelsesdato: 19. dec 2013
DJØF Forlag

LAO’s forarbejder

- Side 62 -

...forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer mv. Ved ændringsloven blev LAO § 8 ændret med ikrafttræden 1. januar 2008;– Lov nr. 1370 af 28. december 2011 om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling mv.). Loven konverterede hæftestraffen i § 12 til fængsel indtil 4 måneder.

Læs på JurabibliotekTvungen automatisk overdragelse i ansættelseskontrakt

- Side 100 -

...strid med redelig handlemåde at gøre den gældende«. Findes klausulen at være urimelig byrdefuld for den ansatte, f.eks. fordi opfindelserne viser sig at have en meget større værdi, end hvad der kunne forudses ved aftaleindgåelsen, kan et vilkår om automatisk overdragelse derfor tænkes tilsidesat. Der findes dog ikke eksempler på dette i retspraksis.

Læs på JurabibliotekOpfindelser gjort mere end 6 måneder efter fratræden

- Side 113 -

Parterne kan dog ved aftale udvide bevisbyrdereglen til at gælde i en længere periode end de 6 måneder Hvor lang tid parterne ved aftale kan udvide bevisbyrdereglen, afgøres efter de almindelige aftaleretlige principper, herunder aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek