14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Aftaleanmeldelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse nr. 171 af 22. februar 2013

Denne konsoliderede version af aftaleanmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Aftaleanmeldelsesbekendtgørelsen

I medfør af § 8, stk. 2, 3. pkt., § 9, stk. 1, 2. pkt., § 11, stk. 6, og § 15 b i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 23 af 17. januar 2013, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anmeldelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 1, 1. pkt., eller § 11, stk. 5, eller forespørgsel efter § 11, stk. 2, 1. pkt., kan indgives af:

  • 1) enhver af de virksomheder, der deltager i den pågældende aftale eller samordnede praksis,

  • 2) enhver sammenslutning af virksomheder, der deltager i den pågældende aftale eller samordnede praksis, eller inden for hvilken de pågældende vedtagelser eller samordnede praksis er truffet eller finder sted,

  • 3) enhver virksomhed, der alene eller sammen med andre virksomheder kan tænkes at indtage en dominerende stilling, og

  • 4) enhver virksomhed, der alene eller sammen med andre virksomheder kan tænkes at misbruge en dominerende stilling.

Stk. 2 Hvis det kun er en eller enkelte af de deltagende virksomheder, som omhandlet i stk. 1, der indgiver en anmeldelse eller forespørgsel, skal det fremgå af anmeldelsen eller forespørgslen, om de øvrige deltagende virksomheder er blevet underrettet om anmeldelsen eller forespørgslen.

Stk. 3 Ved fælles anmeldelser eller forespørgsler angives en repræsentant, der er bemyndiget til at indsende og modtage dokumenter på vegne af den eller de virksomheder, der indgives en anmeldelse eller forespørgsel for.

§2 En anmeldelse eller forespørgsel skal indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Ledsagende dokumenter kan vedlægges i kopi.

Stk. 2 Anmeldelse og forespørgsel, herunder indsendelse af ledsagende dokumenter, kan ske i elektronisk form. I så fald erstattes den personlige underskrift i erklæringen i skema K1, der er bilag 1 til denne bekendtgørelse, af en elektronisk signatur.

§3 Anmeldelsen eller forespørgslen skal vedlægges en ikkefortrolig udgave heraf og indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skema K1, bilag 1 og 2.

Stk. 2 Konkurrencerådet kan efter anmodning fritage fra pligten til at indgive de oplysninger og dokumenter, som er angivet i skema K1, bilag 1 og 2, hvis rådet finder, at de ikke er nødvendige for undersøgelsen af sagen.

Stk. 3 Senest 8 hverdage fra modtagelsen bekræfter Konkurrencerådet, at anmeldelsen eller forespørgslen er modtaget.

Stk. 4 Konstaterer Konkurrencerådet, at oplysningerne i en anmeldelse, forespørgsel eller de vedlagte dokumenter er ufuldstændige, underretter rådet anmelderen skriftligt eller elektronisk herom og fastsætter en passende frist for supplering af oplysningerne.

Stk. 5 Anmelderen skal uopfordret og omgående give Konkurrencerådet meddelelse om væsentlige ændringer i de forhold, der er anført i anmeldelsen eller forespørgslen, og som anmelderen har eller bør have kendskab til.

§4 En anmeldelse eller forespørgsel får retsvirkning fra det tidspunkt, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en fuldstændig og korrekt anmeldelse eller forespørgsel som angivet i § 3.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 466 af 8. juni 2005 om regler for anmeldelse af aftaler m.v. til Konkurrencestyrelsen ophæves.

profile photo
Profilside