Bøger, som nævner Afskrivningsloven § 49

Historie og generelle bemærkninger

- Side 665 -

...Foreligger der næring, sker beskatningen efter SL § 4, jf. § 5 a og AL § 50, hvorimod reglerne om spekulationsbeskatning ikke gælder for disse aktivtyper, jf. AL § 50 modsætningsvis. Modstykket til beskatningen af fortjeneste og tab er, at erhververen kan fradrage eller afskrive købesummen i sin skattepligtige indkomst, jf. AL §§ 40-41 og kap. 10, 3.6.4.

Læs på JurabibliotekOpgørelse af fortjeneste og tab – den tidsmæssige placering

- Side 675 -

...indkomstskat af gaven, dvs. en skønnet handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Erhververen kan benytte samme beløb som sin anskaffelsessum og som afskrivningsgrundlag, jf. AL § 49. Om de særlige problemer vedr. bo- og gaveafgift af ret til udbytte henvises til kap. 39, 2.2 og kap. 13, 3.3 og til Redegørelse fra Retssikkerhedsudvalget, 1996, s. 168 ff.

Læs på Jurabibliotek