14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Afskrivningsloven § 43

Lov om skattemæssige afskrivninger paragraf 43

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af afskrivningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 242 af 18. februar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§43 Afgifter, der afholdes i anledning af en virksomheds tilslutning til offentligt eller privat ejede anlæg, som har erhvervsmæssig betydning for virksomheden, herunder anlæg, der tjener til forebyggelse eller bekæmpelse af forurening eller støjulemper, afskrives med indtil 20 pct. årligt.

•••

Stk. 2 Udgør tilslutningsafgiften et grundbeløb på 12.300 kr. (2010-niveau) eller derunder, kan den skattepligtige vælge at fradrage (straksafskrive) hele afgiften i den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori afgiften afholdes.

•••

Stk. 3 Tilslutningsafgiften anses for afholdt efter stk. 1 og 2, når den er forfalden til betaling.

•••

Stk. 4 I tilfælde af, at det aktiv, som er blevet tilsluttet anlægget, sælges, inden afgiften er afskrevet fuldt ud, kan den skattepligtige fradrage restbeløbet i den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori salget sker.

•••

Stk. 5 Afgifter, der er afskrevet efter stk. 1 eller 2, medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelsen af skattepligtig fortjeneste eller tab ved et salg, der omfatter tilslutningen til anlægget.

•••

Stk. 6 Anses en del af en afståelsessum som betaling for værdien af tilslutning som nævnt i stk. 1 skal denne del medregnes til afståelsessummen for det aktiv, der er blevet tilsluttet anlægget, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori salget finder sted.

•••
profile photo
Profilside