14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Afskrivningsloven § 5C

Lov om skattemæssige afskrivninger paragraf 5C

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af afskrivningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 242 af 18. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5C Følgende driftsmidler afskrives på en særskilt saldo:

  • 1) Skibe med en bruttotonnage på 20 t eller derover, der anvendes til erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods, og som ikke er omfattet af § 5 B.

  • 2) Luftfartøjer og rullende jernbanemateriel.

  • 3) Borerigge, produktionsplatforme og andre anlæg til forundersøgelse, efterforskning, indvinding og raffinering af olie og gas.

  • 4) Faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 MW og anlæg til indvinding af vand til almene vandforsyninger, jf. vandforsyningslovens § 3, stk. 3.

  • 5) Spildevandsanlæg.

•••

Stk. 2 Følgende infrastrukturanlæg afskrives på en særskilt saldo:

  • 1) Anlæg til transport, lagring og distribution m.v. af el, vand, varme, olie, gas og spildevand.

  • 2) Anlæg til transmission af radio-, tv- og telekommunikation.

  • 3) Fast jernbanemateriel.

•••

Stk. 3 Stk. 1 og 2 gælder ikke for aktiver, i det omfang disse afskrives efter kapitel 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på den del af anlæggene m.v., som udgøres af edb-software og edb-hardware.

•••

Stk. 4 Afskrivning på aktiver omfattet af stk. 1 kan højst udgøre 15 pct. af den afskrivningsberettigede saldoværdi. I indkomstårene 2008 og 2009 er afskrivningssatsen i 1. pkt. 23 pct., i indkomstårene 2010 og 2011 er afskrivningssatsen 21 pct., i indkomstårene 2012 og 2013 er afskrivningssatsen 19 pct., og i indkomstårene 2014 og 2015 er afskrivningssatsen 17 pct. Afskrivning på aktiver omfattet af stk. 2 kan højst udgøre 7 pct. af den afskrivningsberettigede saldoværdi. Reglerne for driftsmidler omfattet af § 5, bortset fra § 5, stk. 4-6, § 5 A og § 6 finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 5 Stk. 1, nr. 4, finder ikke anvendelse på vindmøller, der er anskaffet i indkomstår, der udløber før indkomstår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere.

•••

Stk. 6 Stk. 4, 2. pkt., finder ikke anvendelse på vindmøller.

•••
profile photo
Profilside