Sø- og Handelsrettens kendelse af 16. november 2018 i sag BS-41319-2018

Info

Resumé:

Tidligere medvirken i forbudssag betød ikke at juridisk og sagkyndig dommer var inhabile i justifikationssagen

En juridisk dommer og et sagkyndigt retsmedlem var ikke inhabile i en sag om ophævelse af et nedlagt midlertidigt forbud, selv om de tidligere havde medvirket i den sag, hvor forbuddet blev nedlagt, og de efterfølgende havde deltaget i en sag, hvor retten havde nægtet at fremme en anmodning om midlertidigt forbud på baggrund af det samme supplerende beskyttelsescertifikat (SPC). Sø- og Handelsretten lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at afgørelse om ophævelse af et midlertidigt forbud skal træffes efter en konkret vurdering af, om betingelserne for nedlæggelse af forbud nu ikke længere er til stede, og at både retspraksis og faktiske omstændigheder i vid udstrækning løbende kan ændre sig særligt i sådanne sager, hvilket stiller dommerne frit uanset tidligere midlertidige afgørelser, der er truffet af de pågældende.