Sø- og Handelsrettens kendelse af 07. november 2018 i sag BS-7920-18

Info

Resumé:

Sag om konkurskarantæne afvist under hovedforhandlingen da kurator ikke havde indgivet begrundet indstilling

Sag om konkurskarantæne blev afvist under hovedforhandlingen, idet der ikke af kurator var indgivet begrundet indstilling i henhold til konkurslovens § 125, stk. 3, jf. stk. 2., hvorfor der ikke af skifteretten var blevet truffet afgørelse om indledning af sag efter konkurslovens § 160, stk. 1. Under de foreliggende omstændigheder var der ikke grundlag for at fastsætte vederlag for kurators arbejde med sagen.