Landsskatterettens kendelse af 30. august 2010 i sag 09-02648

Info
 • SKM2010.789.LSR

Resumé:

Det fandtes ikke for dokumenteret, at en klager i forbindelse med udrejse havde forsøgt at medbringe 300.000 Euro. Klager var blevet stoppet af toldmyndighederne, men havde fået tilladelse til at rejse videre efter betaling af en skatterestance på 352.000 DKK. Klager påstod at han havde medbragt ca. 350.00 DKK i Euro. Pengene var ikke talt op af myndighederne og klager havde ikke ved sin underskrift tilkendegivet, at han var enig i toldrapporten.

Klagen vedrører opgørelse af overskud af virksomhed.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst
Skattecentret har forhøjet klageren af overskud af virksomhed med 743.710 kr., selvangivet med 0.

Landsskatteretten nedsætter skattecentrets afgørelse med 743.710 kr.

Sagens oplysninger
Klageren blev i forbindelse med en rejse til Malaga den 17. januar 2009 standset i Københavns Lufthavn af Skattecenter København Smuglerikontrol.

Af rapport om toldlovsovertrædelse fremgår, at klageren medbragte 300.000 euro. Det blev konstateret, at klageren havde skatterestance på 352.000 kr., hvorfor dette beløb blev afstået frivilligt af klageren. Klageren oplyste, at pengene skulle bruges til at bygge huse samt opkøbe lejligheder i Malaga, og at pengene hidrørte fra hans virksomhed.

Det fremgår tillige af skrivelse af 17. november 2009 fra SKAT, at CH og HL var med i banken for at veksle penge til at betale klagerens skyld på ca. 350.000 kr.

Det fremgår, at klageren er takseret i indkomstårene 2006 - 2009 inkl. Klageren har ikke reageret på de takserede indkomster.

Klageren har i perioden 2006 - 2009 foretaget indsætninger på sin bankkonto, på hvilken baggrund der er opgjort for lidt angivet momstilsvar på henholdsvis 28.156 kr. i 2006, 47.552 kr. i 2007, 206.586 kr. i 2008 og 4.860 kr. i 2009, eller i alt 287.154 kr.

Skattecentrets afgørelse
Skattecentret har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 743.710 kr., der fremkommer ved, at klagerens momstilsvar i 2008 er opgjort til 206.586 kr., hvorfor overskuddet er beregnet til 826.344 kr. (206.586 kr. x 4). Skattecentret har anset 10 % heraf for at være fradragsberettigede driftsudgifter, svarende til 82.634 kr., således at forhøjelsen udgør 743.710 kr.

Klagerens påstand og argumenter
Klagerens repræsentant har anført, at skattecentret har truffet afgørelse om forhøjelse af momstilsvar for indkomståret 2008 for klageren.

Som følge af afgørelsen om forhøjelse af momstilsvar har skattecentret opgjort et overskud svarende til 743.710 kr., som opgøres som personlig indkomst for indkomståret 2008.

Forhøjelsen er beregnet på baggrund af skattecentrets opgjorte momstilsvar på 206.586 kr. Der er hertil givet fradrag for driftsudgifter på 10 %.

Repræsentanten har henvist til klagen vedrørende forhøjelsen af momstilsvaret, hvoraf fremgår:

"1. Baggrund
Ovenstående klient har drevet erhvervsmæssig virksomhed ved drift af en pølsevogn frem til 30. september 2005, hvor virksomheden er ophørt og afmeldt. På rejse til Malaga d. 19. januar 2009 bliver klienten tilbageholdt med et kontant pengebeløb, som ikke i forvejen var anmeldt til SKAT. På denne baggrund formoder SKAT, at der er tale om uregistreret momspligtig virksomhed.

2. SKATs afgørelse om forhøjelse af momstilsvar
For en beskrivelse af sagens faktiske omstændigheder henvises til den af SKAT udarbejdede sagsfremstilling (bilag 1).

Det ses således, at skattecentret har forhøjet vor klients momstilsvar således:

2006

kr. 28.156

2007

kr. 47.552

2008

kr. 206.586

2009

kr. 407.160

I alt

kr. 689.454

3. SKATs begrundelse
Som det fremgår af afgørelsen af 22. juni 2009 om forhøjelsen af momstilsvaret, begrundes SKATs afgørelse med, at vor klient har drevet erhvervsmæssig virksomhed, uden at virksomheden har været registeret i perioden 2006-2009.

Denne antagelse sker på baggrund af:

 • Tidligere udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed
 • Indsættelse af kontanter og overførsler på vor klients bankkonto
 • En af København Lufthavns sikkerhedspersonale påstået kontantbeholdning på EUR 300.000.

Som hjemmel anvendes momslovens § 47 om anmeldelse af virksomhed ved salg af varer samt opkrævningslovens hjemmel i § 5 stk. 2 om skønsmæssig ansættelse af virksomhedens tilsvar ved mangelfulde regnskaber.

4. Vores indsigelse
Vi er bekendt med, at udtagning af beløb over EUR 10.000 fra Danmark skal anmeldes til SKAT inden udrejse. Beløbet på kr. 352.036,56 bliver inddraget til betaling af personlig skatterestance. Den manglende anmeldelse er en fejl fra klientens side.

SKAT anvender momslovens § 47 stk. 1 som hjemmel til pålæg af moms. Drives der således handel med varer skal virksomheden anmeldes og registreres. Da vores klient ikke leverer erhvervsmæssige varer og ydelser, er han slet ikke omfattet af momsloven, jf. lovens § 1.

SKAT har i sin afgørelse ingen dokumentation for, at der skulle være drevet erhvervsmæssig virksomhed ved handel med varer, og ej heller hvilken virksomhed der i så fald skulle være tale om, og hvorfra denne skulle være drevet. I denne sag er der tale om direkte bevisbyrde, hvorfor SKAT skal kunne dokumentere, at der er drevet momspligtig erhvervsmæssig virksomhed.

Virksomheden, vor klient drev, blev afmeldt i september 2005, og samtidig blev lejemålet for pølsevognen opsagt. 1. december 2005 bliver pølsevognen fjernet fra adressen på vejen Y1. Se vedlagte bilag 2.

Hvis SKAT formoder, at den påståede omsætning skulle hidrøre fra denne virksomhed, må vi således afkræfte dette. Virksomheden har ikke eksisteret siden afmeldelsen, og pølsevognen har slet ikke stået på adressen siden. Der er derfor ikke drevet uregistreret virksomhed fra pølsevognen på Y1. Der foreligger efter vor opfattelse intet bevisgrundlag for denne antagelse.

Mener SKAT, at der skulle være tale om en anden virksomhed, er dette heller ikke dokumenteret. Da SKAT ikke har dokumenteret, hvilken virksomhed vor klient skulle have drevet, er der ikke grundlag for at antage, at dækningsbidraget ved videresalg har været 90 %. Det beregnede skøn er således baseret på et helt urealistisk grundlag uden nogen form for dokumentation.

4.1 Ej drift af erhvervsmæssig momspligtig virksomhed
Vi kan derimod begrunde, hvorfor vor klient ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed. Nedenfor er oplistet vor klients færden efter 30. september 2005, hvor lejemålet af pølsevognen på Y1 opsiges.

 • Vor klient har haft arbejde i selskabet G1 frem til august 2006.
 • Vor klient har haft en kæreste i Malaga siden 2005, og har således fra 2006 boet hos hende i Malaga. Han har fra 2006 ikke opholdt sig i Danmark i mere end 10 uger om året. Af vedlagte kontoudtog fremgår det, at der er sket transaktioner fra Malaga i perioden fra 10/07-2006 og frem til april 2009. At vor klient bor i Malaga er ligeledes årsagen til, at der ikke har været reageret på tidligere skrivelser fra SKAT. Han er således ikke i Danmark og driver ikke erhvervsmæssig virksomhed.

4.2 Indsættelser på konto i Bank 1
SKAT anfører endvidere, at der jf. opkrævningslovens § 5 stk. 2 kan foretages et skøn over virksomhedens tilsvar, hvis virksomhedens regnskaber ikke er fyldestgørende.

Her må vi anføre, at vor klient ikke er omfattet af bogføringsloven §§ 1 og 2, da han ikke udøver erhvervsaktivitet. Således skal der ikke ske skønsmæssig ansættelse på baggrund af mangelfulde eller fejlagtige regnskaber i dette tilfælde.

Da vor klient ikke længere arbejder, optager han d. 25. september 2006 et lån på ca. kr. 1 mio. i sin andelsbolig, som han bruger til at forsørge sig med. Dette beløb opbevarer han i sin lejlighed i Danmark. Lånet fremgår af vor klients kontrol- og udsøgningsblanket fra 2006, som er vedlagt i bilag 3.

Lejligheden, hvor pengene er opbevaret er forsynet med dyrt alarmudstyr med abonnement hos G2 til ca. 1.000 pr. kvartal. Dette er en dyr løsning i forhold til normalprisen.

Dette bekræfter således, at det ikke fører til, at der er tale om udeholdt omsætning til trods for, at der ikke er anden indkomst længere.

SKAT har for alle årene vedlagt opgørelse over indsættelser på konto i Bank 1, som de formoder svarer til udeholdt omsætning.

De beløb, der er medtaget er alle større indsættelser. I opgørelsen er der ikke konsekvent taget højde for, hvor betalingen stammer fra. Vi kan som eksempel påvise, at der er medtaget et beløb på kr. 999.200, som blot er en intern overførsel mellem to bankkonti i forbindelse med konvertering af ovennævnte lån i klientens andelsbolig i 2008 oprindeligt stiftet i 2006. Der er således alene tale om en ændring af det eksisterende lån optaget i 2006. Lånet har i perioden været misligholdt og der indgås derfor en ny aftale i 2008 for samme lån.

4.3 Kontantbeholdning i Københavns lufthavn
I februar 2009 er vor klient på vej til Malaga til sin spanske kæreste, men bliver stoppet i lufthavnen. Her konfiskeres et beløb i Euro svarende til ca. DKK 350.000, som sikkerhedspersonalet noterer til at udgøre EUR 300.000.

Der er tale om en misforståelse. Vor klient oplyser, at han på forespørgsel om, hvor mange kontanter han var i besiddelse af, har svaret således:

"Ca. 350.000 kr. i Euro"

Dette forstår kontrolpersonalet som 300.000 Euro. Pengene er ikke forevist kontrolpersonalet alene af den grund at vor klient ikke havde dem på sig.

Endvidere oplyser han, at der ved omregning til Danske kroner, var en del forvirring, og at fejlen må være opstået i denne forbindelse.

Vor klient har ikke kvitteret nogen steder for, at kontantbeholdningen skulle være EUR 300.000. SKAT har alene anvendt det interne og ensidige dokument fra lufthavnen som dokumentation.

I lufthavnen bliver beløbet inddraget til brug for betaling af klientens skatterestance. Et beløb på DKK. 352.056,36 svarende til EUR 47.900 bliver indbetalt til SKAT. Denne overførsel har vor klient derimod godkendt og underskrevet.

SKAT har bemyndigelse til at tilbageholde større beløb, der forsøges udtaget fra Danmark, hvis der er mistanke om at pengene stammer fra ulovligheder. Hvis tilfældet var, at vor klient havde 300.000 Euro på sig må vi formode, at der så måtte være begrundet mistanke om ulovligheder.

Når kontrolpersonalet, som i dette tilfælde mener, at der er tale om sort økonomi, jf. rapport fra sagsbehandleren i lufthavnen, burde de således have tilbageholdt pengene i lufthavnen.

Vor klient oplyser, at dette ikke er gjort, fordi han ikke havde så mange penge på sig, som kontrolpersonalet har opgjort. Der er således tale om en fejl i indberetningen fra kontrolpersonalet. Vor klient har ikke haft mulighed for at bestride indberetningen.

Forhøjelsen af momstilsvar beror således på en rapport fra sagsbehandleren i lufthavnen og en misforståelse i kommunikationen. Rapporten er ikke set eller godkendt af vor klient. Det er ikke grundlag for, at en fejl i sagsbehandlerens rapport kan medføre en afgørelse fra SKAT om drift af uregistreret momspligtigvirksomhed.

4.4 Indkomståret 2009
For 2009 har SKAT forhøjet momstilsvaret med kr. 407.160 svarende til en omsætning på kr. 1.809.600 med et tilhørende vareforbrug på kr. 180.960. Der findes hverken indsætninger eller hævninger, der kan sandsynliggøre omsætning og vareforbrug i disse beløbsstørrelser. Se bilag 4.

Forhøjelsen bygger alene på tilbageholdelsen i Københavns lufthavn, som er beskrevet ovenfor. Derudover er der i 2009 indbetalt et beløb fra vor klient kontantbeholdning på kr. 27.000. Dette er af SKAT indregnet i den skønsmæssige omsætning.

Der er således ikke grundlag for en forhøjelse af momsgrundlaget for 2009.

4.5 Indkomståret 2008
Udover at der ikke er hjemmel til at foretage skønsmæssig ansættelse af momstilsvar, er opgørelsen ligeledes fejlagtig opgjort, da der uanset hvad er medtaget beløbet på de kr. 999.200. I bilag 4 fremgår den interne overførsel. For 2008 har vi således dokumenteret hvor den væsentligste post af indbetalingerne hidrører fra, hvorfor der ikke er grundlag for at antage at indbetalingerne stammer fra udeholdt omsætning. Hele forhøjelsen skal således tilbageføres.

De øvrige indbetalinger i 2008 stammer fra den kontante beholdning han havde i sin lejlighed.

SKAT tilkender vor klient et fradrag i momstilsvaret for køb af varer med henblik på videresalg. SKAT forelægger ikke dokumentation for hverken indkøb eller betalingstransaktioner for disse varer. SKAT forhøjer alene momstilsvaret på baggrund af skønnet omsætning. Der foretages således ikke et skøn for, om der er foretaget tilsvarende indkøb af varer.

For 2008 forhøjer SKAT vor klients momstilsvar med kr. 206.586. Dette svarer til en omsætning på kr. 918.160. Et tilhørende vareforbrug svarende til 10 % af omsætningen vil således skulle udgøre kr. 91.916. Der er ingen hævninger i denne størrelsesorden på vor klients konto i 2008. Der er kun interne overførsler som følge af produktskift i Bank 1. Se bilag 4. Der er således ikke foretaget køb af varer, da der heller ikke er nogen omsætning, da denne som anført ovenfor kun er skønnet ud fra at et lån på kr. 999.200 er blevet konverteret.

4.6 Indkomståret 2007
I 2007 har der været indbetalinger på bankkontoen på i alt kr. 264.177. Vor klient oplyser at pengene stammer fra kontantbeholdning fra det lån, som blev optaget i banken i september 2006.

Der er den 12. januar 2007 indbetalt kr. 250.000 fra G3 i flg. Aftale. Vor klient har oplyst, at der er tale om en engangsydelse i forbindelse med en henvisningsprovision. Der har ikke været yderligere lignende transaktioner.

Beløbet må i mangel på dokumentation efter vor opfattelse anses for momspligtig, hvorfor vi ikke påklager dette punkt. Vi skal oplyse, at vi ikke har undersøgt forholdet nærmere. F.eks. ved vi ikke præcist, hvorfra ydelsen er leveret. Vi henser her til, at vor klient har opholdt i hovedparten af året uden for Danmark. Derudover kan vi se at pengene kommer fra et udenlandsk selskab, hvorfor der er stor sandsynlig for, at ydelsen ikke er momspligtig.

Det er fortsat vor påstand at vor klient ikke har drevet momspligtig virksomhed. Vor klient har ikke været klar over, at der kunne være moms på en engangsydelse.

Vi påklager således alene forhøjelse som følge af indbetalinger på kr. 14.177. Moms heraf udgør efter skat beregning 14177*20 % *90 % = kr. 2.551.

4.7 Indkomståret 2006
For 2006 er indbetalinger på bankkontoen på i alt kr. 156.417. Heraf udgør indbetaling den 17/8 kr. 25.000, 15/9 kr. 50.000, den 20/9 som er veksling af fremmed valuta på kr. 8.827, den 28/9 kr. 25.000, veksling af fremmed valuta den 16/11 kr. 14.708 og veksling af fremmed valuta den 13/12-2006 kr. 25.724. Ingen af disse beløb stammer fra momspligtig virksomhed, da der er tale om interne overførsler med kreditkort fra én konto til en anden og veksling af udenlandsk valuta. Vi har fået bekræftet fra Bank 1, at kort nr. 1 er kort, som tilhører vores klient. Det må anses for plausibelt, at vor klient veksler fremmed valuta i mindre størrelsesorden, da han opholder sig i Spanien det meste af året.

Der er således alene mindre beløb på kr. 7.158, som vi ikke kan redegøre for.

Vi mener således heller ikke, at der er grundlag for en forhøjelse af momstilsvaret for 2006.

4.8 Konklusion
SKAT har ikke tilstrækkelig dokumentation for, at vor klient har udøvet uregistreret momspligtig erhvervsvirksomhed. Der er således ikke hjemmel til forhøjelse af momstilsvar, da hvor klient ikke er omfattet af de anvendte bestemmelser.

Vi anerkender dog moms af engangsydelse af kr. 250.000 for 2007, idet det ikke har været muligt for os at undersøge forholdet nærmere.

5. Vores påstand
På baggrund af forrige afsnits begrundelser påstår vi, at det forhøjede momstilsvar for indkomstårene 2006-2009 for klager nedsættes med følgende beløb:

2006

28.156 kr.

2007

2.551 kr.

2008

206.586 kr.

2009

407.160 kr.

Det er således vor påstand at,

 • der ikke er grundlag for at påstå, at vor klient har drevet momspligtig virksomhed i perioden 2005 - 2009,
 • vi har dokumenteret at hovedparten af indbetalinger på vor klients konto alene er interne overførsler mellem egne konto,
 • vor klient i lufthavnen er indberettet for besiddelse af en kontantbeholdning som ikke har været til stede. Der er tale om en misforståelse,
 • vi ligeledes har dokumenteret, hvorfra vor klient har penge til løbende private udgifter, idet han har optaget et lån på 1 mio. kr. i 2006 og derudover har modtaget et engangshonorar på kr. 250.000,
 • vor klient over årene hovedsaligt har opholdt sig uden for Danmark, hvorfor han ikke har reageret på breve fra Skat ligesom hans forpligtelser er misligholdt i flere omgange.
 • SKAT intet bevis har for hvilken branche virksomhed, der måtte være tale om, da vi har dokumenteret, at det ikke er drift af pølsevogn.
 • SKAT påstår en avance på 90 %, hvilket er helt uden grundlag. Der er ikke grundlag for at antage, at avance af uregistreret er større end registreret virksomhed (...)".

Yderligere udtalelser
Skattecentret har udtalt, at da klageren ifølge rapport har oplyst, at pengene er indtjent i hans virksomhed i Danmark og skal anvendes til opkøb af ejendomme i Malaga, betragtes pengene som udeholdt moms- og skattepligtige indtægter indtjent ved selvstændig virksomhed. Klageren har pr. 30. september 2005 afmeldt sin virksomhed G4, hvis aktivitet har været salg af biler og drift af cafeteriaer og pølsevogne.

Hvilken branche virksomheden har drevet er uden betydning, men det skønnes, at han har drevet momspligtig virksomhed, hvor han har modtaget formidlingsprovision.

Vedrørende lån på 1 mio. kr. optaget af klageren i 2006 opbevares beløbet i klagerens lejlighed og indsættes i 2008 på en konto, og overføres efterfølgende til en anden konto. Ifølge påstanden skal disse penge anvendes til forbrug, men da der overføres det samme beløb i 2008 ses pengene ikke anvendt til forbrug. Skattecentret har ikke anset det for sandsynligt, at klageren har lånt penge i 2006, hvor de til 2008 bliver opbevaret i hans lejlighed for derefter at blive sat i banken i 2008. Endvidere er det ikke sandsynligt, at beløbet har været til stede i 2 år i betragtning af, at klageren - efter egne oplysninger - i hele perioden ikke har haft anden indkomst.

Vedrørende det af klageren medbragte beløb, da han bliver stoppet i Københavns Lufthavn, fremgår det af den officielle toldrapport, at der er tale om 300.000 euro i en sportstaske. Klageren har ved den lejlighed oplyst, at pengene skal anvendes til opkøb af fast ejendom i Malaga. Sikkerhedskontrollen kan ikke tilbageholde pengene, men skal videregive oplysninger til SKATs kontrolpersonale.

SKAT har ikke hjemmel til at tilbageholde penge, hvis der ikke er en skyld til det offentlige. Klagerens skyld til det offentlige var ca. 352.000 kr., som blev inddraget ved kontrollen.

Repræsentanten har bl.a. anført, at ifølge kontooversigt for klageren af 31. december 2008 skyldes der stadig 1.025.625 kr. til banken for lånet, der blev oprettet i 2006. Indsætningen på 999.200 kr. i 2008 er alene en konsekvens af, at der sker en konvertering af lånet, og lånet således overføres til en anden konto.

Derfor skal den konto, hvor lånet oprindeligt har været, indfries. Dette gøres ved, at gælden eller provenuet fra den nye konto overføres og indsættes på den eksisterende konto.

Der er derfor oprindeligt tale om et lån til forbrug, som er brugt, på nær de 352.000 kr. som blev inddraget af SKAT.

Det er muligt for SKAT at tilbageholde pengene, hvis det formodes, at pengene stammer fra handlinger, som er en overtrædelse af straffeloven, jf. SKATs pjece nr. 159502 samt toldlovens § 83 stk. 2. Således burde personalet fra SKAT i lufthavnen have tilbageholdt den påståede pengebeholdning som efter betalingen af skatterestancen måtte udgøre ca.  1.883.000 kr.

En rapport fra SKAT fra den 17. januar 2009 er ikke set eller underskrevet af klageren. Ligeledes har SKAT egenhændigt udfyldt en deklaration for kontrol af penge på vegne af klageren. Denne deklaration er ikke præsenteret for klageren, og han har ligeledes ikke godkendt eller underskrevet denne. Således har klageren aldrig anerkendt SKATs påstand, som på deklarationen og rapporten er anført som vidneudsagn. Klageren har således aldrig bekræftet hverken vidneudsagn eller beløbets størrelse.

Der er tale om en misforståelse i forbindelse med omvekslingen af pengene. Pengene er ikke tilbageholdt alene af den grund, at klageren aldrig har haft flere penge end "ca. 350.000 kr. i euro". Der blev ikke gennemført en reel optælling af klagerens samlede pengebeholdning, hvilket kunne have medført, at den ovenstående misforståelse aldrig var sket. Endvidere ville misforståelsen heller ikke være sket, hvis SKAT havde ladet klageren godkende deklarationsblanketten og underskrive denne.

Skattecentret har efterfølgende oplyst, at momstilsvaret for 2006, 2007, 2008 og 2009 er opgjort med udgangspunkt i kontoudtog fra banken. Derudover er momstilsvaret for 2009 opgjort med udgangspunkt i de 2.235.000 kr., som klageren ville udføre af Danmark. Overskud af virksomhed for 2009 skal først selvangives 1. juli 2010.

Der er foretaget et fradrag for købsmoms med 10 % af den opgjorte salgssum, da der ikke er fremlagt dokumentation for købsmoms.

Skattecentret har endvidere oplyst, at der ikke er opgjort overskud af virksomhed for 2006 og 2007, da skatteansættelsen er takseret. Takseringerne skønnes at være dækkende for skatteansættelsen.

Repræsentanten har fremlagt yderligere oplysninger, hvoraf bl.a. fremgår:

"SKAT har ikke hjemmel til eller dokumentation for - at den foretagne forhøjelse af vor klients momstilsvar og skattepligtige indkomst - er berettiget. I sin helhed har SKAT ikke bevis for, at vor klient skulle drive momspligtig erhvervsmæssig virksomhed.

Lånet på 1 mio. kr. hos Bank 1:
Vi skal igen påpege, at der er en klar sammenhæng mellem posteringerne på kontoen og det lån, som vor klient opretter i september 2006. Lånet er optaget hos Bank 1 med sikkerhed i hans andelsbolig, da han stopper med at arbejde, og ikke har andre indtægtskilder. Provenuet bliver som bekendt opbevaret i vor klients pengeskab i hans lejlighed, som samtidig er forsynet med alarmsystem.

Vi har ikke kunnet fremskaffe det oprindelige lånedokument fra hverken Bank 1 eller klienten selv. Vi har derfor fået bankens skriftlige bekræftelse på, at lånet er oprettet i 2006, bilag 1. Banken bekræfter endvidere, at vor klient ikke har overholdt sine forpligtelser og således blev sagen sendt til inkasso. Årsagen til, at vor klient ikke havde overholdt sine forpligtelser var, ifølge vor klients oplysninger, at han havde opholdt sig i Spanien i længere tid.

Yderligere har vi som ønsket vedlagt kontoudtog fra konto 1 for 2006, hvoraf det fremgår, at lånet oprindeligt er oprettet i 2006, bilag 2.

Indsættelser på bankkonto:
Nedenfor redegør vi for hver enkelt transaktion, som SKAT har anvendt som grundlag for forhøjelsen jf. sagsfremstillingen siderne 2-17. Det skal bemærkes, at vi har taget transaktionerne i kronologisk rækkefølge efter dato, og rækkefølgen derfor er anderledes end SKATs.

2006

 

Dato

Beløb

Tekst

Saldo på konto

2

 

 

 

 

Efter indsættelse

Før indsættelse

1

17-8-2006

25.000

Indbetalt kontant

20.176,77

-4.823,23

2

15-9-2006

50.000

Indbetalt kontant

50.979,52

979,52

3

20-09-2006

8.827

Fremmed valuta

19.303,37

10.475,81

4

28-09-2006

25.000

Indbetalt kontant

26.661,32

1.661,32

5

16-11-2006

14.708

Fremmed valuta

12.860,05

-1.848,35

6

13-12-2006

25.724

Fremmed valuta

25.720,31

4,34

7

22-12-2006

266

Indbetaling check

 

 

8

22-12-2006

5.054

Indbetaling check

 

 

9

22-12-2006

1.838

Indbetaling check

25.888,89

18.728,99

 

I alt

156.417

 

 

 

Transaktion nr. 1, 2 og 4 på 25.000, 50.000 og 25.000 vedrører alle indsættelser, vor klient selv har foretaget. Beløbet indsættes til brug for betaling af regninger og boligafgift og ikke til løbende forbrug. Som det kan ses af ovenstående, er beløbene indsat, da der ellers ville være overtræk på kontoen. Dette kan ses af saldoen før og efter, som fremgår af højre kolonne i skemaet. Beløbene stammer fra kontantbeholdningen fra pengeskabet i lejligheden. Der var også en kontantbeholdning før vor klient optog banklånet, idet vor klient gennem tiden løbende har hævet af sin løn og opbevaret pengene i pengeskabet i sin lejlighed. Det ses også, at der på samme konto hæves fremmed valuta for kr. 38.008 d. 18. september 2006 - altså 3 dage efter indsættelsen af de kr. 50.000. Der er i denne forbindelse tale om bestilling af valuta for et beløb på kr. 38.008. Dette kan ses af bilag 3.

Transaktion 3 er indsættelse af kr. 8.827 i fremmed valuta. Som oplyst i vor klage opholder vor klient sig hovedsagligt i Spanien, hvorfor han havde EUR på sig. Overskydende beløb i EUR indsatte han på kontoen, når det var nødvendigt for at dække underskud på kontoen. Ligeledes ses det også, at der på samme dag sker hævninger på kontoen, som er betaling afregninger. Der betales regninger for i alt kr. 6.642. Det er plausibelt, at de kr. 8.827 stammer fra den tidligere bestilling af valuta på kr. 38.008, som nævnt i ovenstående afsnit.

Transaktion 5 og 6 er ligeledes indsættelser af fremmed valuta grundet overskydende valuta og underskud på kontoen.

Transaktion 7,8 og 9 er indbetalinger af check. Vor klient kan ikke mindes hvorfra checkene kommer, men han husker, at han indsætter de checks, han har modtaget med posten under hans fravær, fra eksempelvis refusion af forsikring eller lignende på en gang.

2007

 

Dato

Beløb

Tekst

Saldo på konto

2

 

 

 

 

Efter indsættelse

Før indsættelse

10

12-01-2007

250.000

G3 ifølge aftale

262.176

12.176

11

02-02-2007

1.560

BS betaling

230.591

229.031

 

 

 

Afreg. OA

 

 

12

27-02-2007

7.265

OZ

211.047

203.782

 

 

 

Indb. Kont. BM

 

 

13

09-10-2007

5.000

BM

-43.660

-48.660

 

 

 

OA

 

 

14

23-11-2007

349

Refusion varme

-35.891

-36.241

 

I alt

264.174

 

 

 

Transaktion 10 er, som forklaret i klagen samt til mødet i Landsskatteretten, en formidlingsprovision, som vor klient har modtaget. Vi har ikke undersøgt, om denne ydelse er momspligtig. Dette engangsvederlag medfører dog ikke, at vor klient har drevet momspligtig erhvervsmæssig virksomhed.

Transaktion 11 er en indsættelse af et beløb, der vedrører tilbagebetaling fra betalingsservice. Vor klient kan ikke huske, hvad beløbet vedrører. En medarbejder i Bank 1 har mundtligt oplyst, at beløbet helt sikkert stammer fra betalingsservice. Eksempelvis havde vor klient betalingsserviceaftaler med G5 samt G2. Vi har forgæves forsøgt at bede banken fremskaffe dokumentation for, hvad indbetalingen omhandler.

Transaktion 12, 13 og 14 stammer fra indbetalinger som vedrører en vennetjeneste for BM.

Vor klient har lejet en lejlighed på adressen Y2. som han har stillet til rådighed for sin ven BM mod betaling af den fulde leje fra BM. Vor klient har sørget for indbetaling af depositum mm. Vennen behandler ikke lejligheden ordentligt, og vor klient vil derfor ikke have ham boende i lejligheden. Lejemålet opsiges derfor. OA, hvis navn fremgår på kontoudtoget er ansat hos ejendomsadministrator for den pågældende lejlighed. Hun refunderer det resterende beløb, som er i overskud fra depositum, som oprindeligt er indbetalt af vor klient.

Efterfølgende indbetaler vennen, BM, kr. 5.000 som dækker en måneds husleje, som han skylder vor klient. Den sidste indbetaling på kr. 349 er refusion af varme, når varmeregnskabet sandsynligvis er opgjort.

Der er således udelukkende tale om udlæg, som stammer fra en vennetjeneste. Der er ej heller her tale om beløb, som relaterer sig til erhvervsmæssig virksomhed.

2008
Vor klient har tilbage til 2007 misligholdt sine forpligtelser overfor Bank 1, hvorfor sagen går til inkasso. Denne inkassobevilling fremgår af bilag 1. Misligholdelsen sker, da vor klient ofte er i Spanien og ikke har overblik over opkrævningerne fra banken.

Derfor overgår kontiene til en "retslig inkassokonto". Ovenstående løbende konto 2 suppleres herefter med konto 3. Endvidere trues vor klient i denne forbindelse med en fogedsag, hvis forpligtelser på kr. 101.000 ikke opfyldes. Dette fremgår at fogedrekvisition i bilag 4.

 

Dato

Beløb

Tekst

Saldo på konto

2

 

 

2008

 

Efter indsættelse

Før indsættelse

 

 

 

 

 

 

15

07-01-2008

35.000

Indbetalt kontant

-891,56

-35.891,56

16

07-01-2008

65.000

Indbetalt kontant

64.108,44

-891,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTOEN OPRETTES GRUNDET FOGEDSAG KONTO NR. 3  

 

 

 

 

 

3

17

06-02-2008

999.200

Overførsel konto nr. 4

-31.893,21

-1.031.093,21

18

16-06-2008

24.000

Indbetalt kontant

24.082,10

82,10

19

05-11-2008

24.500

Indbetalt kontant

917,36

-23.582,64

 

I alt

148.500

 

 

 

Transaktion 15 og 16 er derfor et resultat af fogedsagen, hvor vor klient indbetaler kr. 35.000 og herefter kr. 65.000 for at undgå fogedsag. Dette fremgår som nævnt af bilag 4. Vor klient betaler først kr. 35.000, som han havde på sig. Da banken kræver yderligere betaling af kr. 65.000, henter vor klient dette beløb fra pengeskabet. Derfor sker begge indbetalinger på samme dag.

Transaktion 17 på kr. 999.200 har vi specifikt forklaret i vor klage, som er provenu ved omlægning af lån, som oprindeligt er optaget i 2006. Der er tale om, at lånet overflyttes fra konto 1, hvor lånet oprindeligt er oprettet i 2006, til konto 3, som er en midlertidig konto. Herefter overgår lånet til konto 4. Ved indfrielse af konto 3, den midlertidige lånekonto, overføres kr. 32.000 fra konto 2 og provenu kr. 999.200 fra konto 4 til konto 3. Der er således alene tale om en intern transaktion af låneprovenuet, som oprindeligt er optaget i 2006. Dette fremgår ligeledes af bilag 1, hvor banken netop bekræfter, at dette er sket. Endvidere er vedlagt kontoudtog, hvor transaktionerne fremgår i bilag I samt en oversigt over vor klients konti 31/12-2008, hvor det ses, at lånet nu står på konto 4, og de andre konti ingen saldo har.

I forbindelse med inkassosagen skal vor klient indbetale yderligere beløb for tidligere misligholdte forpligtelser. Som det fremgår af kontoudtoget for konto 3, skal der til kontoen, hvor lånet på en mio. kr. er optaget konto 1 tilføres yderligere beløb. Derfor indbetales der ved transaktion 18 og 19 i alt kr.48.500, som stammer fra vor klients pengebeholdning fra lejligheden til brug for betaling af omkostninger.

Vi kan således påvise, at alle indbetalinger er sket for at betale klientens forpligtelser overfor Bank 1 som for eksempel rentebetalinger. Beløbene stammer fra beholdningen i pengeskabet i lejligheden. Forpligtelserne indbetales for at undgå fogedsag for misligholdelse af låneforpligtelser på et lån, optaget i samme bank.

2009

 

Dato

Beløb

Tekst

Saldo på konto

2

 

 

 

 

Efter indsættelse

Før indsættelse

20

15-01-2009

27.000

Indbetalt kontant

1.817,94

-25.182,06

 

I alt

27.000

 

 

 

Transaktion 20 i 2009 vedrører betaling af ydelser for lånet på konto nr. 4. Vor klient oplyser, at han er blevet kontaktet af banken, da ydelserne var forfaldne. Pengene stammer ligeledes fra den kontante beholdning.

Det kan synes som mange transaktioner blot for at betale forpligtelser overfor banken, men vi må understrege, at indbetalinger, oprettelse af konti og overførsler alene skyldes bankens nødvendige transaktioner i forbindelse med inkassosagen og låneomlægning. Vor klient har blot indbetalt, hvad banken krævede af ham, for at han kunne bibeholde sit lån i Bank 1. Pengene er som forklaret tidligere taget fra den kontante beholdning, som oprindeligt stammer fra det selv samme låneprovenu.

Vi har forsøgt at få dokumenter og opgørelser fra Bank 1, der kunne underbygge transaktionerne. Dette har ikke været muligt, hvorfor vi har foretaget ovenstående gennemgang på baggrund af bankens forklaringer og kontoudtog, sammenholdt med klientens udtalelser.

Vi har på formødet på Landsskatterettens kontor redegjort for, at beløbene, der er indsat på kontoen i den omhandlede periode, stammer fra beholdningen i pengeskabet. Vi har endvidere udarbejdet opgørelser over privatforbrug i 2006- 2009. Denne er vedlagt i bilag 5. Vor klient har som bekendt ikke oppebåret løn eller anden indkomst i årene 2008 og 2009, hvorfor han har brugt af den kontante beholdning. Vi har opgjort, at vor klient har haft ca. 140.000 tilbage i pengeskabet ultimo 2009 og haft et privatforbrug på ca. kr. 160.000 i 2006-2009.

Vi mener, at ovenstående gennemgang som nævnt tidligere bør overbevise Landsskatteretten om, at SKAT ikke har bevis for, at der på baggrund af ovenstående transaktioner skulle være tale om udeholdt omsætning fra erhvervsmæssig virksomhed.

Vor klient er derimod stoppet med at arbejde, lånt 1 mio. til at leve for og har boet størstedelen af sin tid i Spanien. Som vi ligeledes fremviste ved mødet og i bilag 5, har vor klient ligeledes haft midler til at opretholde et reelt privatforbrug i alle de omhandlede år. Der er også tale om meget få transaktioner på hans konto. Dette vidner om, at han ikke har opholdt sig meget i Danmark og endvidere om at han ikke har drevet momspligtig erhvervsmæssig virksomhed. Han har oplyst, at han opholder sig i Danmark i ca. 10 uger om året.

SKAT har derfor som nævnt tidligere ikke ført bevis for, at der skulle være drevet erhvervsmæssig virksomhed - hverken hvorfra, hvornår, og med hvad. SKAT har ej heller dokumenteret, at der er tale om erhvervsmæssige indtægter."

Repræsentanten har yderligere anført:

"Vi har modtaget Landsskatterettens kontorindstilling d. 30. juni 2010. Efter aftale har vi fået forlænget fristen med indsendelse af vore kommentarer til d. 29. juli 2010.

Vi har noteret os, at Landsskatteretten i kontorindstillingen accepterer en nedsættelse med beløbet på kr. 999.200, som følge af dokumentation fra Bank 1 for låneomlægning. SKAT har efterfølgende også tiltrådt nedsættelsen.

Det bemærkes, at vi har fremlagt dokumentation for at lånet oprindeligt er optaget i 2006, jf. skrivelse fra Bank 1, som er vedlagt skrivelse af 10. maj 2010 som bilag 1 - og at pengene blev hævet fra prioritetskontoen i banken i 2006 og 2007, jf. bilag 1. Pengene er opbevaret i Spanien og henlagt i pengeskabet.

Vi mener derfor, at Landsskatteretten og SKAT skal anerkende at vor klient har optaget lånet i 2006 med det formål, at leve af pengene i Spanien så længe som muligt. Låneprovenuet er herudover anvendt til betaling af private udgifter herunder ydelser på banklånet, ligesom vor klient har foretaget enkelte indsætninger på banken, som alle er specificeret i vores brev af 10. maj 2010.

De indsætninger, som SKAT pt. har lagt til grund for at forhøje vor klients indkomst stammer alle fra de likvide midler, som vor klient fik udbetalt i forbindelse med optagelse af banklånet.

Vor påstand:
Vi mener ikke, at der er retsgrundlag for, at SKAT forhøjer momsgrundlaget for 2006, 2007, 2008 og 2009 med henholdsvis 28.156 kr., 47.552 kr., 6.746 kr. og 407.160 kr.

Beløbene er opgjort efter, at vi har reduceret med den af SKAT tiltrådte nedsættelse.

Samtidig kan det oplyses, at vi heller ikke mener, at der er retsgrundlag for at forhøje vor klient med kr. 24.285 som personlig indkomst, som er den der er tilbage af forhøjelsen efter den af SKAT tiltrådte nedsættelse.

At samtlige ovenstående forhøjelser skal nedsættes, begrundes med følgende hovedpunkter, som alle er nærmere begrundet og dokumenteret neden for og i tidligere skrivelser:

Begrundelsen er at:

 • Vor klient har ikke drevet erhvervsmæssig virksomhed siden 2005.
 • At vor klient ikke har drevet momspligtig virksomhed i Danmark i årene 2006-2009.
 • Vor klient har afregistreret momspligten i september 2005 og har herefter ikke været regnskabspligtig
 • Vor klient har været lønmodtager indtil september 2006.
 • Der er ikke noget grundlag for at antage, at vor klient hat drevet virksomhed i august og september 2006, hvor han var ansat som lønmodtager.
 • SKAT skal anerkende, at lånet som er omlagt i 2008, oprindeligt er optaget i 2006.
 • Vor klient har ved privatforbrugsopgørelser bevist, at han har kunnet leve af låneprovenuet fra 2006, jf. bilag 5 til skrivelse af 10. maj 2010. Pengene har vor klient dels opbevaret, som egen beholdning i et aflåst pengeskab i hans lejlighed, og dels i Spanien, hvor han har opholdt sig.
 • At vor klient alene har haft ganske 18 indbetalinger på sin bankkonto i indkomstårene 2006 - 2009. Vi har redegjort for, at samtlige indbetalinger primært kommer fra hans kontantbeholdning, som lå opbevaret i pengeskabet, hvorfor disse indbetalinger ikke kan være retsgrundlag for at indbetalingen er momspligtig og skattepligtig omsætning.
 • For 2007 har vi redegjort for, hvor samtlige indbetalinger på kr. 14.174 kommer fra. Ingen af disse kommer fra egenbeholdningen.
 • At vor klient ikke har opholdt sig i Danmark i mere end ca. 10 uger årligt for de respektive år, hvorfor det må anses for umuligt at erhverve de af SKAT påståede indtægter ved selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i den størrelsesorden.
 • At vor klient ikke har haft nogen udgifter forbundet med at erhverve de af SKAT påståede indtægter. Der er hverken udgifter forud for etablering af en evt. ny virksomhed eller efter en etablering. De udgifter SKAT har fratrukket på 10 % er alene et ubegrundet skøn fra SKAT.
 • At SKAT ikke har nogen synlige beviser for, at vor klient har haft erhvervsmæssig indkomst.
 • Vor klient har ikke været klar over, at han skulle anmode om en statusændring hos SKAT, da han overgik til at være lønmodtager i 2005.
 • Vor klient har opholdt sig i Spanien det meste af tiden og har således ikke været opmærksom på, at han skulle gøre noget aktivt i relation til sine selvangivelser, idet SKAT for lønmodtagere normalt modtager alle indkomstoplysninger automatisk. Dette er efter vor opfattelse ikke usædvanligt for unge, som flytter ud af Danmark uden indtægter fra Danmark.
 • Vi har lavet en redegørelse for hele begivenheden som foregik i Københavns lufthavn, som viser, at vor klient ikke har været forelagt den toldrapport, som vor klient oplyser, er fejlagtig.
 • Vi har redegjort for, hvorfor det var umuligt at vor klient fysisk kunne have det påståede beløb med sig i lufthavnen
 • Det har formodningen i mod sig, at myndighederne - har ladet vor klient forlade landet - med et beløb i størrelsesorden 1,8 mio. kr. velvidende, at dette beløb er ulovligt at udføre.
 • Vor klient har hele tiden bestridt, at han har udført dette beløb ligesom han har bestridt, at han har været i besiddelse af dette pengebeløb under ransagningen i Københavns lufthavn.
 • Der er ikke grundlag for, at forhøje momsgrundlaget for en ikke momsregistreret person - slet ikke når kontrolmyndighederne ikke har set det påståede pengebeløb jf. SKATs skrivelse af 17. november 2009

Landsskatteretten har i kontorindstillingen lagt vægt på følgende:
1. Usædvanlige indsættelser på konto i Bank 1 2006-2009

2. Toldrapport fra 2009

Vi vil nedenfor fremlægge bevis for, at hverken toldrapport eller indsættelser kan anvendes som bevis, der berettiger til den af SKAT foretagne forhøjelse.

Vi må oplyse om, at vi finder det kritisabelt, at vi ikke har modtaget skrivelse af 17. november 2009 fra SKAT, som Landsskatteretten lægger vægt på i sin kontorindstilling, når vi har bedt om aktindsigt i sagen. Vi må derfor, hvis SKAT eller Landsskatteretten skulle være i besiddelse af andre relevante dokumenter, som vi ikke kender til igen, bede om fuld aktindsigt i sagen således, at hverken SKAT eller Landsskatteretten ligger inde med dokumenter, som skulle være fremlagt for os i henhold til forvaltningsloven.

Ad 1) Usædvanlige indsættelser på konto i Bank 1
Landskatteretten finder i kontorindstillingen indsættelserne og de manglende selvangivelser usædvanlige.

Vi er uforstående overfor, hvorfor Landsskatteretten i kontorindstillingen ikke yderligere har nedsat forhøjelserne svarende til de indsatte beløb på vor klients konti i Bank 1. Vi har i skrivelse af 10. maj 2010 redegjort for samtlige indsættelser for 2006, 2007, 2008, 2009, hvoraf ingen af momsindsættelserne har relation til erhvervsmæssig virksomhed.

Vi er enige med kontorindstillingen i, at det ikke er sædvanligt, at en almindelig lønmodtager har et kontoudtog svarende til vor klients. Sædvanligvis vil der være mange flere transaktioner, herunder lønindtægter. For en selvstændig erhvervsdrivende er antallet af transaktioner HELT USÆDVANLIGT. Dette skyldes, at vor klient fra 1. oktober 2006 HVERKEN ER LØNMODTAGER ELLER SELVSTÆNDIG. Vor klient har IKKE opholdt sig i Danmark i mere end maksimalt 10 uger om året. Vor klient har opholdt sig i udlandet det meste af tiden siden 2006.

Vor klient sagde sit job op i august 2006 og har herefter levet af lånet på kr. 1 mio., som han optog i 2006 og som Landsskatteretten har anerkendt omlagt i 2008.

Nedenstående modbeviser, at der skulle være tale om usædvanlige indsættelser for hvert indkomstår for sig, der kan danne grundlag for en forhøjelse.

Indkomståret 2006:
I alt har SKAT for 2006 forhøjet vor klient på baggrund af i alt 9 transaktioner svarende til et beløb på i alt kr. 156.417, samt at der ikke er indleveret selvangivelse.

Af de 9 transaktioner er 6 af transaktionerne sket efter optagelsen af lånet på 1. mio.

De få indsættelser er alene sket til dækning af faste udgifter og indsættelser i forbindelse med bestilling af valuta. Alle transaktioner er udførlig forklaret i vor skrivelse af 10. maj 2010.

Vi mener ikke, der er grundlag for, at disse indsættelser skal være momspligtige.

De 3 transaktioner i perioden 17. august 2006-20. september 2006, er sket imens vor klient stadig var lønmodtager. Han modtog sin sidste lønudbetaling d. 18. oktober 2006. Sædvanligvis forhøjer SKAT ikke personer, som er lønmodtagere og som ligeledes har plads til et tilstrækkeligt privatforbrug. Vi mener således ikke der er grundlag for SKATs forhøjelse, da vor klient netop har plads til et tilstrækkeligt privatforbrug i 2006 og de følgende år, som opgjort i bilag 5 i skrivelse af 10. maj 2010 samt i bilag 2 i denne skrivelse.

Vi er enige i, at det er usædvanligt ikke at indlevere selvangivelse for 2006.

For vor klients vedkommende skyldes det, at han ikke var klar over, at det var nødvendigt. Vor klient ophørte d. 30. september 2005 med sin daværende virksomhed og afmeldte momsregistreringen. Rettelig burde han ikke have modtaget en udvidet selvangivelse, men derimod en fortryk selvangivelse for lønmodtagere, da han ej er selvstændig længere.

Da han havde afmeldt momsregistreringen var han af den opfattelse, at han ikke skulle foretage sig noget i forbindelse med SKAT fremadrettet. SKAT modtager automatisk alle indkomstoplysninger og han havde ikke indkomst derudover. Han ændrede derfor ikke sin forskudsopgørelse for 2006, og han selvangav ej heller kr. 0 i indkomst fra virksomhed på sin udvidede selvangivelse for 2006.

Det er ej usædvanligt for uerfarne personer at have misforstået dette ved denne overgang.

Indkomståret 2007:
I alt har SKAT for 2007 forhøjet vor klient på baggrund af i alt 4 transaktioner, samt at der ikke er indleveret selvangivelse.

Disse 4 transaktioner svarer til i alt kr. 14.174, da indsættelsen på kr. 250.000 ikke medregnes, da den tidligere er accepteret, og indgår i selvangivelsen for 2007.

De 4 transaktioner er tilsvarende udførligt beskrevet i skrivelse af 10. maj 2010. 3 af transaktionerne stammer fra en vennetjeneste og den 4. stammer fra en returnering af et beløb fra Betalingsservice.

Vi finder ikke, at disse 4 transaktioner er usædvanlige. Ingen af disse transaktioner stammer fra beholdningen i pengeskabet.

Med samme grundlag som for 2006 har vor klient ikke indleveret selvangivelse for 2007. Der er derfor sket skønsmæssig forhøjelse. Rettelig bør vor klient ikke være registreret som selvstændigt erhvervsdrivende og ej have udvidet selvangivelse.

Indkomståret 2008:
I alt har SKAT for 2008 forhøjet vor klient på baggrund af i alt 4 transaktioner, samt at der ikke er indleveret selvangivelse.

Der er sket forhøjelse af momstilsvar og tilmed også forhøjelse af den skattepligtige indkomst.

Disse 4 transaktioner svarer til i alt kr. 148.500, da indsættelsen på kr. 999.200 ikke er medregnet.

Der er redegjort for de 4 transaktioner i skrivelse af 10. maj 2010. Vi har bilag 4 i samme skrivelse dokumenteret, hvorfor indsættelser på i alt kr. 100.000 er foretaget.

Vi har ikke dokumentation for de 2 indsættelser, der svarer til i alt kr. 48.500, da det ikke har været muligt at fremskaffe dette. Vi har alene bankens udsagn om, at indsættelserne er sket som en nødvendighed på grund af misligholdelse af låneforpligtelser.

Beløbene er taget fra kontantbeholdningen i vor klients lejlighed, hvoraf størstedelen stammer fra det lån, som Landskatteretten har accepteret eksistensen af. Vi er derfor uforstående overfor, hvorfor Landsskatterettens kontor stadig fastholder, at disse beløb stammer fra udeholdt momspligtig omsætning.

Indkomståret 2009:
I alt har SKAT for 2009 forhøjet vor klients momsgrundlag på baggrund af i alt 1 transaktion på kr. 27.000, samt at der ikke er indleveret selvangivelse.

Den ene transaktion er på samme måde udførligt beskrevet i skrivelse af 10. maj 2010 og er ligeledes taget fra kontantbeholdningen fra lånet optaget i 2006.

Vi må understrege, at vor klient har selvangivet for 2009. Dette er gjort, da vi har gjort vor klient bekendt med, at det er påkrævet. Det er således en fejl, at Landsskatteretten i sin kontorindstilling har skrevet, at han ikke har selvangivet for indkomståret 2009.

Sammenfatning:
For indkomstårene 2006-2009 er i alt 18 transaktioner baggrunden for forhøjelsen af momsgrundlaget. Det er vor klients påstand, at han ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed i 2006-2009 og SKAT har ingen synlige beviser for, at vor klient skulle have drevet momspligtig erhvervsmæssig virksomhed.

Alle indsættelser er udførligt beskrevet i skrivelse af 10. maj 2010, og stammer hovedsagligt fra beholdningen i pengeskabet. Vi har ligeledes redegjort for, at vor klient har plads til et tilstrækkeligt privatforbrug for 2006-2009, da han har haft mulighed for at tage fra sin kontante egenbeholdning i pengeskabet. Vi har vedlagt opgørelse over pengebeholdning i bilag 2, som viser til- og afgange i denne beholdning.

Vi er uforstående overfor, hvorfor at der skulle være tale om indtægter fra momspligtig virksomhed, hvis eksistens SKAT ikke har fremlagt bevis for. Vi har derimod fremlagt bevis for, at den omtalte pengebeholdning primært stammer fra lån på kr. 1. mio. som er optaget i 2006. Dette bevis har Landsskatteretten accepteret ved at foretage nedsættelsen på kr. 999.200.

Vi opfordrer derfor Landsskatteretten til at vurdere sandsynligheden for at disse indsættelser stammer fra en af SKAT påstået udokumenteret virksomhed eller fra et af os dokumenteret lån på 1. mio., optaget i 2006.

Ad 2) Toldrapport samt sagsforløb i lufthavnen
Nedenfor vil vi gennemgå sagsforløbet i lufthavnen efter forklaring fra vor klient. Vi har fundet dette relevant, på baggrund af at vi efterfølgende har modtaget førnævnte skrivelse af 17. november 2009 fra SKAT.

Klager bliver stoppet i Security i Københavns Lufthavn og bliver taget til side i et tilstødende lokale af medarbejder HL. Klager viser sine tasker på HL's forlangende. HL tæller ikke pengene, men spørger i stedet hvor klient, hvor mange penge, han har i sine tasker. Vor klient svarer, at han har ca. 350.000 danske kr. i EURO. Alle sedler var 500 EURO. Herefter lukker de taskerne igen.

HL og klager er alene i lokalet i ca. 15. minutter, hvor de venter på personalet fra SKAT. I den tid taler HL og vor klient sammen om løst og fast.

CH fra SKAT kommer efterfølgende, og har erfaret, at vor klient skylder kr. 352.000 DKK til SKAT. Vor klient betaler frivilligt dette beløb, og alle 3 personer går derfor til Bank 2 i lufthavnen for at veksle pengene om til danske kroner og indbetale pengene til SKAT.

Herefter får vor klient lov til at fortsætte sin rejse til Malaga. Han har på intet tidspunkt oplyst eller skrevet under på, at han skulle have 300.000 EURO på sig.

Vi må understrege, at CH på intet tidspunkt har set pengene udover de 47.000 EURO, som blev vekslet. Det er alene HL, der har set pengene i taskerne, og til hvem klager har afgivet forklaring. HL har ikke talt pengene, hvilke er bekræftet jf. skrivelse af 17. november 2009.

Pengene i taskerne:
Vor klient var i lufthavnen på vej til Malaga med en lille sort Louis Vuitton taske, hvori han havde pas, visitkort, kreditkort og mønter. Endvidere havde han ca. 37.000 EURO i, som var placeret i en kuvert. Denne taske måler 26x14x2 cm. Der er vedlagt billeder af denne taske i bilag 3.

Ifølge føromtalte toldrapport skulle vor klient have medbragt 300.000 EUR. Dette vil svare til 600 stk. 500 EURO-sedler.

1 stk. 500 EURO-seddel har målene 16 x 8,2 cm. Derfor kan sedlerne kun ligge på den lange side af tasken. Der kan således kun ligge et bundt i en kuvert i tasken. Se bilag 4, som er en model af tasken..

Vi har for at sandsynliggøre omfanget af den påståede pengebeholdning målt 600 ark almindeligt papir, som er tyndere end pengesedler. De har en højde på ca. 7 cm. Vi har fra Bank 1, X afdeling fået bekræftet pr. telefon, at et sådant bundt med helt nye sedler uden fold vil have en højde på lidt over 6 cm. Skulle der være tale om gamle sedler, hvor der var fold ved hver 10. stk. vil højden være ca. 7 cm. Således vil et bundt med 600 stk. 500 EURO-sedler have en tykkelse på 6-7 cm. Højden er illustreret ved den gule lap, som er vedlagt i bilag 4.

Da tasken kun har en højde på 2 cm., vil det ikke være muligt at have 300.000 EURO i denne taske, jf. bilag 4.

Endvidere medbragte vor klient en større sort taske af mærket Gucci. Tasken har et stort hovedrum og en tynd ydre sidelomme. I denne taske havde vor klient sit skiftetøj i hovedrummet, der var helt fyldt. I siderummet havde vor klient den ovennævnte mindre Louis Vuitton taske samt yderligere ca. 10.000 EURO, som var bundet med en elastik omkring. Billede af denne taske er vedlagt i bilag 5.

Af skrivelse fra SKAT af 17. november 2009 samt af intern mail af 5. februar 2009 fremgår det, at CH er af den opfattelse, at pengene har været gemt i kuverter i en sportstaske. Bilag 6.

For det første er der ikke tale om en sportstaske, og endvidere er der kun tale om én kuvert, som lå i Louis Vuittontasken. Baggrunden for denne misforståelse skyldes formentlig, at CH ikke selv har set taskerne med pengene. Hun har udelukkende været med i banken og veksle 47.000 EURO.

Toldrapporten bygger således udelukkende på CH's opfattelse af sagen som bygger på udsagn fra HL. HL, som er den eneste der har set pengene og åbnet taskerne. Ingen af de rapporter vi har modtaget er underskrevet af HL. Han har endvidere ikke talt pengene op og har udelukkende anvendt vor klients udtalelse, som han tilsyneladende har misforstået.

Vor klient har ej heller fået fremvist eller underskrevet nogen rapport, der indikerer, at han er enig i HL/CH's opfattelse.

Vi må derfor understrege, at rapporten ikke kan være et gyldigt bevis for, at vor klient skulle have haft 300.000 EURO på sig, som påstået af SKAT. Hvis SKAT ønsker at anvende hændelsen i lufthavnen som bevis, må SKAT fremlægge et ikke-ensidigt dokument, som derudover ikke bygger på andenhåndsforklaringer.

Som vi tidligere har skrevet i vor klage, er der tale om en misforståelse.

Vi vil ligeledes tilføje, at det virker besynderligt, at der ikke sker en optælling af et så stort formodet pengebeløb af betydelig størrelse.

Såvel HL som CH må være bekendt med, at det er ulovligt at udføre mere end 10.000 EUR. Det har formodningen i mod sig, at SKAT/Security vil lade en person udføre mere end 250.000 EUR, når dette er ulovligt at udføre.

Endvidere er det kritisabelt, at vor klient ikke tilbageholdes, når SKAT påstår, han har haft et så stort pengebeløb på sig. Vi har i tidligere skrivelse af 12. november 2009 vedlagt materiale vedrørende regler for tilbageholdelse i henhold til toldloven.

SKAT har hjemmel til at tilbageholde personer, der forsøger at udføre beløb over 10.000 EURO uden retskendelse, hvis det formodes, at beløbende stammer fra ulovligheder - herunder momssvindel, bilag 7.

Vi mener, at denne tilbageholdelse ikke er sket af den simple årsag, at pengene aldrig har været til stede.

Herudover har toldrapporten ikke været et gyldigt bevis for, at vor klient skulle have haft 300.000 EURO på sig.

Vi har endvidere ført bevis for, at pengene fysisk ikke har været i hverken Louis Vuitton eller i den øvrige bagage.

3. Konklusion
SKAT har ikke ført bevis for eller sandsynliggjort, at vor klient har drevet erhvervsmæssig virksomhed. Vi har redegjort for, hvorfor indsættelsernes usædvanlige karakter og de manglende indsendelser af selvangivelser ikke kan begrunde en forhøjelse.

Vi mener tillige ikke, at toldrapporten er et gyldigt bevis, da den er baseret på andenhåndsinformation, og vor klient ikke har bekræftet oplysningerne, og ej heller er blevet fremlagt rapporten fra SKAT.

Endvidere har vi ført bevis for, at vor klient slet ikke havde mulighed for at udføre 300.000 EURO i de tasker, han rejste med.

Vi fastholder derfor, at der er tale om en misforståelse og toldrapporten er fejlbehæftet og ej anvendelig i denne sag.

Vi mener ikke, der er retsgrundlag for den af SKAT trufne afgørelse, ligesom SKATs forhøjelser bygger på udokumenterede påstande."

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Landsskatteretten finder, at det ikke kan anses for dokumenteret, at klageren har forsøgt at udføre et beløb i euro større end svarende til ca. 350.000 kr., således som anført af klagerens repræsentant. Landsskatteretten har lagt vægt på, at det ikke fremgår, at de pengesedler klageren medbragte i lufthavnen er talt op, ligesom det ikke fremgår, at klageren på noget tidspunkt har været enig i de oplysninger, der er angivet på rapport om toldlovsovertrædelse m.v., idet han ikke har underskrevet nævnte rapport el.lign.

Landsskatteretten finder endvidere, at det ikke kan anses for dokumenteret, at det beløb, som klageren forsøgte at udføre af landet, hidrører fra erhvervsmæssig virksomhed eller ubeskattet indkomst, hvorfor klageren ikke er skattepligtig af beløbet. Retten bemærker, at indsætningen af 999.200 kr. på klagerens konto den 6. februar 2008 alene anses for en beløbsmæssig overflytning mellem konti tilhørende klageren, hvorfor han allerede af den grund ikke er hverken skatte- eller momspligtig af beløbet.

Den påklagede afgørelse nedsættes derfor med 743.710 kr.