Landsskatterettens kendelse af 23. april 2012 i sag 11-01831

Info
  • SKM2012.369.LSR

Resumé:

Sagen vedrørte, hvorvidt klageren skulle beskattes af værdi af fri bil for kørsel i en gulpladebil indregistreret til blandet anvendelse og anvendt til kørsel mellem selskabets adresse og henholdsvis den private bopæl og klagerens sommerhus. Landsskatteretten fandt, at den beskrevne kørsel var privat, og at klageren skulle beskattes af værdi af fri bil. I modsætning til SKAT, som havde delt beskatningen mellem klageren og klagerens ægtefælle, henførte retten hele beskatningen til klageren. Ændring i forhold til Landsskatterettens kendelse offentliggjort i SKM2007.930.LSR.

Klagen vedrører, hvorvidt klageren skal beskattes af værdi af fri bil i medfør af ligningslovens § 16, stk. 4.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

2008

Værdi af fri bil er beregnet til 3.334 kr. Klageren har selvangivet 0 kr.

Landsskatteretten ændrer afgørelsen og forhøjer værdi af fri bil med 3.333 kr. til 6.667 kr.

2009

Værdi af fri bil er beregnet til 20.000 kr. Klageren har selvangivet 0 kr.

Landsskatteretten ændrer afgørelsen og forhøjer værdi af fri bil med 20.000 kr. til 40.000 kr.

Sagens oplysninger

Klageren og hans hustru er eneste ansatte i H1 ApS, (herefter selskabet). Selskabet ejes 100 % af G1 Holding ApS, som er ejet af klageren og hans hustru med hver 35 %, samt AN og DM, begge bosiddende i Kairo, med henholdsvis 25 % og 5 %. Klageren er direktør i selskabet ifølge Erhvervsstyrelsen.

Selskabet driver rejsebureau med hovedkontor på adresse 1,Y1. Endvidere er der ifølge klageren kontor på den private bopæl på adresse 2, Y1 og i sommerhuset, beliggende adresse 3, Y1.

Selskabet har åbnet på telefonerne alle dage og online booking.

H1 ApS har den 3. november 2008 købt en Kia Carnival 2,9 D for 101.080 kr. Bilen er registreret til blandet privat og erhvervsmæssig benyttelse. Ifølge SKATs kontroloplysninger er hverken klageren eller klagerens ægtefælle registreret som bruger af bilen. Klageren har i mail af 19. januar 2011 til SKAT oplyst, at bilen er anvendt til kørsel mellem selskabets kontorer, og firmatelefonen bliver viderestillet til bilen, så den ene ejer kører bilen, mens den anden ekspederer kunderne fra en mobiltelefon og bærbar pc med mobilnet. Det er endvidere oplyst, at bilen er benyttet til kørsel til messer, vareafhentning m.m, samt kørsel til lufthavnen, og at den altid er parkeret på den af kontoradresserne, hvor ejerne opholder sig.

I brev af 7. marts 2011 til SKAT har klageren oplyst, at grunden hertil er, at bilen hele døgnet skal kunne bruges til at køre til kontoret på adressen Y1, hvor sagsmapper og flybilletkopier opbevares.

For Landsskatteretten er fremlagt et efterfølgende udarbejdet kørselsregnskab, som viser, at bilen har kørt 26.550 km. i perioden fra den 3. november 2008 til den 20. juni 2011, og at det hele har været erhvervsmæssigt. I 2008 og 2009 er der henholdsvis kørt 49 dage af 24 km. i Y1 og 300 dage af 24 km. i Y1. I 2009 er der endvidere kørt 4 gange til Y2 af 190 km. til messe, og 1 gang til Y3 af 420 km. til messe.

Husstanden har frem til den 23. juli 2009 tre biler. Henholdsvis en Kia Sephia 1,5, en Audi A4, 1,6 Limo, samt en Mazda 626, 1,8I Combi. Bilen af mærket Kia Sephia er afhændet.

Skattecentrets afgørelse

Den skattepligtige indkomst er forhøjet med værdi af fri bil, beregnet til 3.334 kr. i 2008 og 20.000 kr. i 2009.

Klageren anses som hovedanpartshaver i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 1.

Det er SKATs opfattelse, at bilen har været til rådighed for privat anvendelse på grund af bilens registrering, bilens parkering på selskabet kontoradresser, som er sammenfaldende med henholdsvis klagerens private bopæl og sommerhus, samt det forhold, at der ikke er ført kørebog.

Værdien af fri bil er beregnet af minimumsværdien på 160.000 kr., jf. ligningslovens § 16, stk. 4, for henholdsvis 2 måneder i 2008, svarende til 6.667 kr. og 12 måneder i 2009, svarende til 40.000 kr. Idet bilen anses for at have været til rådighed for både klageren og klagerens hustru fordeles beløbet med halvdelen til hver ægtefælle.

Klagerens påstand og argumenter

Der er ikke grundlag for at beskatte klageren af værdi af fri bil.

Det gøres i første række gældende, at bilen er købt af selskabet og ikke er anvendt af klageren privat. Klageren er endvidere ikke hovedanpartshaver i selskabet, men derimod i G1 ApS.

Bilen er helt nødvendig for driften af selskabet og er udelukkende anvendt erhvervsmæssigt, hvorfor der ikke skal føres kørebog. Det beror på en fejl, at bilen er indregistreret til blandet benyttelse.

Bilen fungerer som et rullende kontor. Klageren kører således i bilen til kontoret i adressen Y1 i forbindelse med telefonopkald fra kunder ude på destinationer eller i lufthavnen, da de fysiske dokumenter er opbevaret på kontoret der.

Det er dokumenteret, at bilen i gennemsnit kører 30 km. pr. dag, idet den i perioden fra den 3. november 2008-4. februar 2011 har kørt 25.000 km.

Beskatningsgrundlaget, som SKAT har anvendt, er under alle omstændigheder forkert, da bilen er anskaffet for 99.900 kr., jf. slutseddel, og bilen i februar 2011 er vurderet til at have en værdi af 10.000 kr.

Det gøres i anden række gældende, at en eventuel privat anvendelse falder under bagatelgrænsen for beskatning af værdi af fri bil.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Den skattepligtige skal ved indkomstopgørelsen medregne værdien af vederlagsfri benyttelse af andres biler, når benyttelsen sker som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Dette fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1 og 4, jf. statsskattelovens § 4.

Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver, ansættes efter ligningslovens § 16, stk. 4.

Landsskatteretten lægger til grund, at selskabet ikke har kontorer andre steder end på adresse 1 i Y1, idet der ikke er oplysninger om, at selskabet har lejet sig ind hos klageren på dennes private bopæl eller sommerhus, ligesom det er oplyst, at rejsedokumenter m.m. befinder sig på kontoret på adressen Y1. Kørsel mellem den private bopæl og kontoret på adressen Y1 anses for privat kørsel, idet bilen ikke anses som et specialindrettet køretøj, der ved sin indretning er uegnet til privat kørsel, jf. SKATs vejledning, SKM2008.354.SKAT. Kørsel mellem sommerhuset og kontoret på adressen Y1 anses altid for privat, medmindre klageren har foretaget en egentlig flytning til sommerhuset, hvorved sommerhuset er blevet den sædvanlige bopæl, jf. Skatterådets svar af 19. august 2008, SKM2008.685.SR, og 60-dages reglen, jf. ligningslovens § 9B, stk. 1, litra a i øvrigt iagttages.

Det bemærkes, at det ikke gør nogen forskel, såfremt selskabet havde lejet sig ind hos klageren, idet kørslen forsat ikke anses for kørsel mellem to eller flere arbejdspladser, når arbejdspladsen er sammenfaldende med den sædvanlige bopæl, jf. Højesterets dom af 27. juni 2003, SKM2003.336.HR (TfS 2003,627).

Idet klageren har oplyst, at bilen er anvendt til kørsel mellem den private bopæl og kontoret og mellem sommerhuset og kontoret, er bilen anvendt privat, og det er således med rette, at klageren er blevet beskattet af værdi af fri bil.

Den skattepligtige værdi udgør minimum 25 % af 160.000 kr., uanset at bilen er anskaffet til 101.080 kr. og er anskaffet mere end 3 år efter 1. indregistrering. Dette følger af ligningslovens § 16, stk. 4.

Der er ikke hjemmel i ligningslovens § 16, stk. 4, til at foretage en forholdsmæssig beskatning af rådigheden over en firmabil, såfremt den har stået til rådighed for flere personer i en periode, medmindre fordelingen af rådigheden er sket med perioder på hele måneder, jf. bestemmelsens dagældende 6. pkt. (lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006), hvilket ikke er tilfældet i nærværende sag.

Idet der ikke er en registreret bruger af bilen henføres hele beskatningen til klageren som direktør i selskabet, således at hustruens anvendelse / rådighed over bilen anses for at være en følge af den fælles husstand, jf. Landsskatterettens kendelse af 24. juni 1998, TfS 1998, 698. Landsskatteretten har hermed valgt ikke at følge sin kendelse af 5. december 2007, SKM2007.930.LSR.

Landsskatteretten forhøjer herefter SKATs afgørelse og ansætter den skattepligtige værdi af fri bil til 6.667 kr. i 2008 og 40.000 kr. i 2009.