Landsskatterettens afgørelse af 22. marts 2013 i sag 13-0042332

Info
  • SKM2013.473.LSR

  • Relaterede love:

Resumé:

Landsskatteretten fandt ikke grundlag for at pålægge SKAT at tilbagebetale en del af et lønindeholdt beløb.

Klagen vedrører tilbagebetaling af lønindeholdt beløb.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT Inddrivelsescentret har afslået klagerens anmodning om delvis tilbagebetaling af et i marts 2012 lønindeholdt beløb.

Landsskatteretten stadfæster SKAT Inddrivelsescentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klagerens offentlige gæld er pr. 23. november 2011 opgjort til 192.352,67 kr. Gælden vedrører tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, for meget udbetalt boligsikring, boligindskudslån, kautionslån, tilbagebetaling af sygedagpenge, forbrugsafgifter, gebyrer og afgifter.

SKAT Inddrivelsescentret varslede den 23. november 2011 lønindeholdelse med 8 % af klagerens indkomst, svarende til ca. 950 kr., til dækning af klagerens offentlige gæld. Det fremgår blandt andet af brevet, at klageren kunne anmode om, at lønindeholdelsen blev foretaget efter en konkret betalingsevnevurdering. Klageren skulle inden 15 dage udfylde og returnere et vedlagt budgetskema med dokumentation for husstandens indtægter og udgifter. Inddrivelsescentret ville så vurdere, om lønindeholdelsen kunne gennemføres og med hvilken procent.

Den 2. december 2011 modtog SKAT Inddrivelsescentret et udfyldt budgetskema fra klageren.

SKAT Inddrivelsescentret varslede den 7. februar 2012 lønindeholdelse med 32 % af klagerens indkomst. Lønindeholdelsesprocenten var fastsat på baggrund af en konkret betalingsevneberegning. Beregningen viste, at klageren kunne betale et månedligt beløb på 3.774 kr.

Ved brev 13. februar 2012 meddelte klageren SKAT Inddrivelsescentret, at hun ikke kunne klare en lønindeholdelse på 32 %. Klageren oplyste blandt andet, at hun havde fået brev fra kommunen om, at hun inden 6 uger skulle finde noget andet at bo i, da den hidtidige bolig var ulovlig.

SKAT Inddrivelsescentret iværksatte den 27. februar 2012 lønindeholdelse i overensstemmelse med det udsendte varsel. Af afgørelsen fremgår det blandt andet, at klageren kan anmode om at få foretaget en ny vurdering af afgørelsen, hvis de økonomiske forhold ændrer sig væsentligt.

Den 15. marts 2012 modtog SKAT Inddrivelsescentret et nyt budgetskema fra klageren.

Ved afgørelse af 20. marts 2012 nedsatte SKAT Inddrivelsescentret lønindeholdelsesprocenten til 7 på baggrund af klagerens nye budgetoplysninger.

Der fremgår af indkomstoplysningerne i klagerens skattemappe følgende om klagerens indkomst i marts 2012:

Bruttoindkomst

A-indk. uden AM-bidrag

Angivet A-skat

-         heraf lønindeholdelse

-         heraf særskilt lønindeholdelse

-         heraf forskudsskat

ATP-bidrag

17.075 kr.

16.828 kr.

8.275 kr.

3.578 kr.

335 kr.

4.362 kr.

270 kr.

Det fremgår af SKATs sagsbemærkninger, at en medarbejder fra den sociale retshjælp den 12. april 2012 telefonisk kontaktede SKAT på klagerens vegne, fordi klageren var trukket den høje indeholdelsesprocent i indkomsten pr. 31. marts 2012. SKAT oplyste, at der går 10 dage fra afgørelse om ændring, til det træder i kraft på eSkattekortet, og at der ikke udbetales difference på lønindeholdte beløb.

SKAT Inddrivelsescentrets afgørelse

SKAT Inddrivelsescentret har afslået klagerens anmodning om delvis tilbagebetaling af det i marts 2012 lønindeholdte beløb.

Lønindeholdelsen på 32 % var gældende fra den 29. februar 2012, hvor der blev dannet nyt skattekort. Lønindeholdelsen på 7 % var gældende fra den 22. marts 2012, hvor der igen blev dannet nyt skattekort.

Pensionskontoret i Y1 Kommune indberettede klagerens indkomstoplysninger til SKAT den 17. marts 2012. Pensionskontoret brugte det på dette tidspunkt gældende skattekort, hvori der var indregnet en lønindeholdelsesprocent på 32.

SKAT Inddrivelsescentret har vurderet sagen igen og fastholdt afgørelsen i forbindelse med klagen til Landsskatteretten.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om, at SKAT skal tilbagebetale det beløb, som er trukket for meget i lønindeholdelse.

Klageren er førtidspensionist. Hun skulle flytte den 1. april 2012, holde fødselsdag den 8. april 2012, og så var der også påske. Alt blev aflyst, og både klagerens børn og barnebarn måtte blive væk, da klageren ikke ejede salt til et æg. Klageren skulle leve for de penge, som SKAT lønindeholdt for meget.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Reglerne om lønindeholdelse fremgår af lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven) og af bekendtgørelse nr. 922 af 24. august 2011 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesbekendtgørelsen). Loven og bekendtgørelsen kan findes på www.retsinformation.dk.

Klagen til Landsskatteretten vedrører alene spørgsmålet om, hvorvidt klageren er berettiget til at få tilbagebetalt en del af det beløb, der blev indeholdt i klagerens indkomst for marts 2012.

Spørgsmålet om tilbagebetaling er hverken reguleret i inddrivelsesloven, inddrivelsesbekendtgørelsen eller andre steder.

Afgørelsen om lønindeholdelse med 32 % blev truffet den 27. februar 2012. SKAT Inddrivelsescentret modtog nye budgetoplysninger fra klageren den 15. marts 2012. SKAT Inddrivelsescentret nedsatte den 20. marts 2012 lønindeholdelsesprocenten til 7.

Hverken reglerne om lønindeholdelse eller de konkrete afgørelser indeholder bestemmelser om ikrafttrædelsestidspunktet.

Afgørelsen om lønindeholdelse med 32 % må anses for at være en gyldig afgørelse truffet i overensstemmelse med gældende regler. Afgørelsen var gældende, indtil SKAT Inddrivelsescentrets nye afgørelse om lønindeholdelse med 7 % trådte i kraft.

SKAT Inddrivelsescentret nedsatte lønindeholdelsesprocenten ved afgørelse af 20. marts 2012. Ifølge SKAT Inddrivelsescentret var lønindeholdelsen på 7 % gældende fra den 22. marts 2012. Pensionskontoret i Y1 Kommune indberettede klagerens indkomstoplysninger til SKAT den 17. marts 2012 og anvendte det på indberetningstidspunktet gældende skattekort.

På den baggrund ses der ikke at være grundlag for tilbagebetaling af en del af det i marts 2012 lønindeholdte beløb.

SKAT Inddrivelsescentrets afgørelse stadfæstes derfor.