Landsskatterettens afgørelse af 10. oktober 2019 i sag 18-0026666

Info
  • SKM2019.498.LSR

Resumé:

Ombygning af en personbil Porsche 911 Coupe udløste pligt til at betale registreringsafgift på ny. Ombygningen bestod i, at personbilen ved karosseriændringer i form af to påsvejsede forskærme og forkofanger blev ombygget til en nyere model med en større motor, nye bremser mv. Ved indsættelsen af den større motor skete der en effektforøgelse med mere end 20 procent i forhold til den originale motor. Personbilen blev af Landsskatteretten anset for at have mistet sin afgiftsmæssige identitet efter ombygningen. Landsskatteretten henviste herved til, at allerede fordi, at motoreffekten blev forøget med mere end 20 %, havde personbilen mistet sin afgiftsmæssige identitet. Personbilen blev anset for importeret med den originale 2,7 L motor, idet der ikke var grundlag for at anse personbilen for importeret med en anden motor end den originale.

Det er Motorstyrelsens opfattelse, at klageren skal betale en registreringsafgift på 170.155 kr. som følge af ombygningen af en Porsche 911 Coupé med stelnummer […]. 

Landsskatteretten Stadfæster Motorstyrelsens bindende svar.

Faktiske oplysninger
Motorstyrelsen har den 12. september 2018 svaret på anmodning om bindende svar, som fremsat den 6. juni 2018. I det bindende svar har Motorstyrelsen formuleret spørgsmålet således:

”Hvor meget skal der betales i registreringsafgift ved ombygning af personbil Porsche 911 Coupé med stelnummer […]?”

Det er repræsentantens opfattelse, at ombygningen af sagens køretøj ikke udløser pligt til at betale registreringsafgift på ny.

Motorstyrelsens bindende svar
Af motorstyrelsens bindende svar af 12. september 2018 fremgår følgende (uddrag):

Bindende svar

I har den 6. juni 2018 anmodet om bindende svar på følgende

Spørgsmål:

Hvor meget skal der betales i registreringsafgift ved ombygning af personbil Porsche 911 Coupe med stelnummer […]?

Spørgsmålet er formuleret af Motorstyrelsen.

Svar:

I skal betale en registreringsafgift på 170.155 kr. Se Motorstyrelsen begrundelse for svaret nedenfor.

Hvis I ønsker at betale registreringsafgiften efter dette bindende svar, skal I læse den vejledning, som I finder længere nede i brevet.

Faktiske forhold

I har anmodet om bindende svar på betaling af registreringsafgift ved ombygning af ovennævnte køretøj.

Køretøjet er ombygget til en nyere model, med større motor, mere end 20 pct. effektforøgelse, nye bremser mv.

I har indsendt oplysninger om køretøjets identitet, se bilag 1, kopi af registreringsattest, og kopi af syn og skøn.

Det fremgår af Motorregistret, at køretøjet er afmeldt den 28. august 2012.

Jeres opfattelse og begrundelse

I har ikke oplyst noget til dette punkt.

Motorstyrelsens begrundelse for svaret

Generelt
Registreringsafgift betales første gang, et køretøj indregistreres.

Ved udskiftning af motor, må udskiftningsmotoren højst have 20 pct. større effekt end køretøjets originale motor. Hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct. skal der betales ny afgift af køretøjets aktuelle værdi.

I kan læse mere om udskiftning af motor i Den Juridiske Vejledning afsnit I.A.1.8.3 (Reparerede og genopbyggede køretøjer.)

Et ombygget veterankøretøj kan ikke afgiftsberigtiges efter bestemmelsen om 40 pct. af den oprindelige nypris.

Det betyder i praksis, at der ved værdifastsættelsen af ombyggede veterankøretøjer, skal tages hensyn til den teknisk fastsatte årgangsbestemmelse. Den afgiftspligtige værdi for den ombyggede bil kan derfor ikke overstige køretøjets oprindelige pris som nyt. Det er naturligvis forudsat, at der bliver fremlagt den tilstrækkelige dokumentation fra synsvirksomheden eller Trafikstyrelsen.
I et sådant tilfælde vil Skatteforvaltningen ud over at fastsætte handelsprisen/markedsprisen for bilen, også skulle fastsætte en værdi for et tilsvarende nyt køretøj i forhold til den teknisk fastsatte årgang. Det er den værdi, der således ikke kan overstiges.
Selve registreringsafgiften bliver beregnet på samme måde som for nye køretøjer.

Reglerne om registreringsafgift står i Lovbekendtgørelse nr. I 062 af 7. september 2017 om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., senest ændret ved Lov nr. 1431 af 11. december 2017.

I kan læse mere om beregning af registreringsafgiften i Den juridiske vejledning af­ snit I.A.1.4.2.

I kan læse mere om værdifastsættelse af ombyggede veterankøretøjer i Den juridiske vejledning afsnit l.A.1.5.3.2. 

Konkret

Modregning af tidligere betalt afgift
Motorstyrelsen lægger i sit svar til grund, at der tidligere er betalt fuld afgift af bilen. Den oprindeligt betalte afgift modregnes ikke, da der i registreringsafgiftsmæssig henseende er tale om et køretøj med en anden identitet end det, hvoraf der oprindeligt er betalt registreringsafgift. Den oprindeligt betalte afgift har således ingen indvirkning på beregningen af afgift på køretøjet i ombygget stand. Hjemmel til opkrævning af ny afgift i forbindelse med konstateret ID-tab, findes i Registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 5 jf. stk.  1-4.

Tilbagebetaling afbetalt afgift
Det er ikke muligt, at søge den oprindeligt betalte afgift tilbage. Registreringsafgiftspligten jf. Registreringsafgiftslovens § 1 indtræder for et køretøj i forbindelse med registreringspligten efter Lov om registrering af køretøjer. Køretøjet er taget i brug på færdselslovens område i forbindelse med den oprindelige afgiftsberigtigelse og anvendt med den oprindelige identitet frem til ombygning. Der findes alene hjemmel til godtgørelse af betalt registreringsafgift, hvis betingelserne i Registreringsafgiftsloven §§ 7b-d er opfyldt, og det er ud fra sagens beskrevne oplysninger ikke tilfældet i den konkrete sag.

Ændringer af køretøjet
Køretøjet har fået monteret en 3,2 liters motor med en oplyst effekt på 152kw.

Derudover er der sket karosseriændringer, disse karrosseriændringer er lavet for at få bilen til at fremstå som anden model, dette indebærer f.eks. svejsede skærmkanter samt andre kofangere.

Det er Motorstyrelsens opfattelse, at karosseriændringerne alene udløser ID-tab, da der er foretaget så stort et indgreb i køretøjet, at det opnår et andet udseende.

I skønnet er der taget hensyn til de konstruktive ændringer som bilen er synet med, samt at bilen er ombygget karosserimæssigt. Dette indebærer både kofangere samt skærme og de andre kosmetiske ting, der får den til at fremstå som en nyere model.

Ved udskiftning af motor, må udskiftningsmotoren højst have 20 pct. større effekt end køretøjets originale motor. Hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct. skal der betales ny afgift af køretøjets aktuelle værdi. Køretøjet er ombygget til en nyere model, med anden motor, der har en effekt, der er over 20 pct. større end den oprindelige motor. Når køretøjet efter ombygningen ikke svarer til det i registreringsattesten omhandlede køretøj skal der betales ny afgift af køretøjets aktuelle værdi. 

Veteranstatus
Køretøjet opfylder ikke registreringsafgiftslovens betingelser for de særligt lempelige afgiftsregler i Registreringsafgiftsloven § 10, stk. 4, der gælder for veteranbiler. Bilen er konstateret ombygget i en sådan grad, at der ikke er tale om et køretøj, der fremtræder som ved første registrering for mere end 35 år siden.

[…]”

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har i klage af 12. december 2018 anført følgende: (uddrag):

”[…]

Det meddelte bindende svar rejser tre principielle klagepunkter, som det er vigtigt at få afklaret, forinden sagen skal hovedforhandles i Østre Landsret formentlig på et tidspunkt i andet halvår 2019.

Det fremgår af den bindende udtalelse, at det lægges til grund, at der er 3,2 L motor med oplyst effekt på 152 kWh, at to påsvejsede forskærme og forkofanger indebærer at bilen er ombygget karosserimæssigt, således at den kommer til at fremstå som en nyere model, samt at dette udløser ny fuld afgift af bilen, uanset at denne tidligere er afgiftsberigtiget. I den anledning anføres følgende:

Ad 1:
Den i sagen omhandlede Porsche er i perioden 2004-2005 blevet ombygget hos H1 i by Y1 ved direktør […], som jf. skønserklæring har monteret en "ny" motor i bilen, der beklageligvis adskiller sig fra den motor, som tidligere befandt sig i bilen, da bilen blev indkøbt af H1 jf. kopi af købsaftale, hvoraf fremgår, at da bilen blev erhvervet af H1, var det angivet at Porschen havde en 3,2 L motor, og det havde den meget længe haft ifølge den tidligere ejer.

Uanset at den motor, der på nuværende tidspunkt sidder i bilen har et ukurant motornummer som sår tvivl om, hvilken præcis motortype, der er tale om, så har der alene fra SKAT kunne fremskaffes dokumentation for tidspunktet for afgiftsberigtigelse af Porschen, som er produceret i 1977 med en 2,7 L motor, og som er indført i Danmark i 1989.

Spørgsmålet  i sagen er således, hvem der skal bære risikoen for, at Told og Skat ikke længere  har opretholdt dokumentation for, hvilken motor, der sad i bilen, da den blev afgiftsberigtiget af Told og Skat i 1989, idet bilen meget vel kan være afgiftberigtiget med en 3,2 motor, hvorved bemærkes, at en 3,2 motor af den karakter, som der antageligvis befinder sig i bilen blev fabrikeret mellem 1984 og 1989 samt at en oprindelig 2,7 L motor næppe har overlevet 12 år i den pågældende type Porsche 911 årgang 1977. I den forbindelse kan det ikke være en senere erhverver af bilen, mere end 15 år efter den blev indført i Danmark, der kan have risikoen for, om den motor der sidder i bilen har været placeret i bilen på tidspunktet for afgiftsberigtigelsen, eller om den er isat senere. Derfor bør der principielt tages stilling til, om REGAL § 7a stk. 2, nr. 2 er opfyldt på nuværende tidspunkt, når oplysninger fra SKAT mangler.

Ad2
For så vidt angår de to påsvejsede forskærme samt forkofanger, som tilføjer bilen et såkaldt turbo look, så gøres det gældende, at der så vidt ses ikke er tale om anvendelse af meget afvigende reservedelskarosseri - i hvert fald ikke af et sådant omfang set i forhold til den procentuelle andel  af disse karosseridele i forhold til den samlede overflade af bilens samlede karosseri, at det kan føre til, at der er tale om en markant ændring af køretøjets fabrikat, den type eller årgang, herunder at der er anvendt så store andele af karosseridel i forhold til det originale for så vidt angår skærmene, at dette i sig selv kan udløse en afgiftsberigtigelse i medfør af REGAL § 7a, stk. 5, jf. stk. 1-4.

Det bemærkes, at udtalelsen fra Motorstyrelsen ikke bygger på en besigtigelse af bilen, men alene på fotos foretaget før og efter, og der ses ikke at være foretaget en nødvendig specialistgennemgang for at anlægge en nødvendig proportionalitetsbetragtning. Det tilføjes, at en påklistret plasticvinge på bagende af karosseriet på bilen over motor, som er påsat på et senere tidspunkt, og som muligt kan give en vis anden oplevelse af bilens karosserimæssige fremtræden, absolut ikke har nogen betydning for en vurdering af opbygningen af karosseriet.

Ad3
I nærværende sag er det ubestridt, at bilen ikke er blevet afgiftsberigtiget som veterankøretøj, da den blev afgiftsberigtiget, ved import i 1989, således at der er betalt fuld afgift af Porschen på daværende tidspunkt, men som ovenfor anført under punkt 1, er det uklart hvad der har dannet grundlag for afgiftsfastsættelse.

Det er i sagen et spørgsmål om den i sagen omhandlede Porsche har mistet retten til afgiftsfritagelse efter stk. 1-4 i REGAL § 7a, således den skal afgiftsberigtiges efter REGAL § 10. Spørgsmålet er, om det er i overensstemmelse med forarbejder for registreringsafgiftsloven herunder gældende EU-direktiver for fastsættelse af afgifter på biler, om mindre omfattende ændringer af biltype kan udløse en fuld ny registreringsafgift af bilen, som om der aldrig er betalt registreringsafgift af bilen tidligere, da dette jo indbringer en dobbelt afgift på en brugt bil, som allerede har været afgiftsberigtiget en gang i 1989.

Således er spørgsmålet først og fremmest, om den i sagen omhandlede bil, uanset at den ikke måtte opfylde REGAL § 7 a, stk. 2 punkt 1-4 fuldt ud i sig selv har mistet en identitet på en sådan måde, at det skal udløse afgift, udover den supplerende afgift, som påmonteringen af den ændrede del på bilen i sig selv måtte tilføre bilen i værdiforøgelse. Det bemærkes herved, at hvis et automobil er ændret så grundlæggende i såvel karosseri og motor, at bilen fremstår som helt ny model, hvilket ikke er tilfældet i nærværende sag overhovedet, så kunne man have forståelse for, at der skal betales helt ny registreringsafgift i forhold til bilens værdi i øvrigt, som brugt bil på det pågældende tidspunkt, men alligevel vil en fuld afgift på en tidligere afgiftberigtiget bil indebære et pønalt indgreb, hvilket ikke ses at være hjemlet i REGAL og da slet ikke i tilfælde, hvor der i forhold til bilens oprindelige udseende og indretning ikke er gennemført gennemgribende ændringer, så bilen fremstår som et helt anden type model.

En etableret praksis herom, således som det også skitseres visse steder i Juridisk Vejledning synes at være retsstridig som følge af sin ensidige og indgribende karakter, idet der må lægges vægt på, at en oprindelig betalt afgift med tillæg af en fuld afgift at bilen på ny som brugt bil, betyder at der samlet set er betalt registreringsafgift af en brugt bil, der er højere end køretøjets reelle værdi, jf. EF Domstolens dom fra december 1990. […]”

Motorstyrelsens høringssvar
Motorstyrelsen har d. 25. januar 2019, i forbindelse med sagens behandling ved Landsskatteretten, udtalt følgende (uddrag):

”[…] Indledningsvist skal det bemærkes, at Motorstyrelsens bindende svar er sket efter anmodning af 6 juni 2018, hvorpå det fremgår, at der ønskes bindende svar på baggrund af identitetsskifte (ID-tab).
Motorstyrelsen har ud fra det medsendte materiale på sagen vurderet, at det er korrekt at de ændringer der fremgår af oplysningerne medfører, at køretøjet har mistet sin afgiftsmæssige identitet (ID-tab), og der skal betales fornyet registreringsafgift (således køretøjet får ny afgiftsmæssigt identitet).
Motorstyrelsen har ved afgørelsen vurderet, at køretøjet ud fra det oplyste og fremsendte materiale, har mistet sit afgiftsmæssige ID som følge af, at betingelserne for fritagelse i både Registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2 nr. 1 og nr. 2 ikke er overholdt.
Det afgiftsmæssige ID anses således for tabt både som følge af, at køretøjet som følge af karosserimæssige ombygninger fremstår som en anden og nyere model end originalt og som følge af en motorudskiftning med for stor effektforøgelse. Begge punkter medfører isoleret set ID-tab efter Registreringsafgiftslovens § 7 a, og køretøjet skal i medfør af Registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3 afgiftsberigtiges. Det er således alene nødvendigt, at et punkt ikke er overholdt, for at der skal betales fornyet registreringsafgift.

Vedr. Registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2, nr. 1
Motorstyrelsen har ud fra billedmateriale modtaget fra anmelder kunnet konstatere, at køretøjet karosserimæssigt er blevet ombygget i en sådan grad, at ombygningen ikke er i overensstemmelse med fritagelsesbetingelserne i Registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2, nr. 1.
Ombygningen involverer særligt front og skærme, herunder påsvejsede skærmudvidelser og kiler i køretøjets karosseri. Resultatet af ombygningen er, at køretøjet ikke længere svarer til den model, som det oprindeligt er afgiftsberigtiget som (den oprindelige model 911 produceret i årene 1964-1989). Køretøjet fremstår efter ombygning karosserimæssigt mest svarende til den model der blev produceret i årene 1994-1998 (model 993 i Turbo-udgave).
Da det er Motorstyrelsens opfattelse, at da køretøjet jf. ovenstående ikke længere fremstår som den model der fremgår af registreringsattesten (en oprindelig Porsche 911), men derimod et køretøj af en væsentligt nyere årgang og model (993 Turbo), så er ombygningen direkte i strid med betingelserne for overholdelse af fritagelsesbetingelsen i Registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2, nr. 1 (model). Der henvises desuden til en righoldig retspraksis på området, hvorved ændringer, der er tilsvarende dem der er foretaget i den aktuelle sag er stadfæstet som ID-tab.
I klagen anføres desuden, at Motorstyrelsen ikke har foretaget en besigtigelse af bilen, og at der ikke er foretaget en nødvendig specialistgennemgang. Motorstyrelsens sagsbehandler for denne type sager har ved det modtagne billedmateriale fundet det tilstrækkeligt belyst hvilke ombygninger der er tale om, og det har derfor ikke været anset for nødvendigt og proportionelt at foretage en besigtigelse.

Vedr. Registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2, nr. 2
Motorstyrelsen har i det bindende svar lagt vægt på, at betingelserne for afgiftfritagelse i forbindelse med motorskifte (og effektforøgelse som følge heraf), ud fra de oplysninger som Motorstyrelsen har modtaget med anmodningen om bindende svar, ikke fandtes overholdt.
Idet der ikke overfor SKAT jf. Registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 5, har været anmeldt konstruktive ændringer som følge af en uoriginal, større motor, må Motorstyrelsen forudsætte, at køretøjet frem til konstateringen af de konstruktive ændringer, har kørt med oprindelig effekt. Dette følger af, at der jf. Registreringsafgiftslovens § 7, stk. 5 er anmeldelsespligt i forbindelse med sådanne effektforøgelser.
Da motorstørrelse og effekt ikke fremgår af den oprindelige toldattest fra 1989, forudsætter Motorstyrelsen, at køretøjet har fremtrådt i original stand ved udfærdigelsen af toldsattesten.

Klagers øvrige bemærkninger
Klager stiller spørgsmålet, om det er i overensstemmelse med forarbejderne til Registreringsafgiftsloven, herunder gældende EU-direktiver, om mindre omfattende ændringer af biltype kan udløse fuld ny registreringsafgift, selvom der tidligere er betalt registreringsafgift, da det er klagers opfattelse, at der således betales dobbelt registreringsafgift.
Det er ikke Motorstyrelsens opfattelse, at det pågældende køretøj alene har fået foretaget mindre omfattende ændringer, men derimod at køretøjet efter ombygningen fremstår som en helt anden model end oprindeligt, hvorfor der i medfør af Registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3 skal betales ny afgift før køretøjet igen kan registreres i Danmark.
Når et køretøj ændres eller ombygges i en sådan grad at betingelserne i Registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2 nr. 1-3 ikke er overholdt, bliver der jf. Registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3 tale om et helt andet køretøj i afgiftsmæssig forstand.
Der anføres i klagen tvivl vedrørende, om ombygningen af køretøjet alene skulle udløse en supplerende afgift, beregnet ud fra køretøjets værdiforøgelse. Motorstyrelsen bemærker hertil, at der ikke findes lovhjemmel til et sådant delvist afgiftskrav, men at lovhjemlen vedrørende ID-tab er helt klar. Det er desuden lovbestemt, at det alene kræver at et af punkterne i Registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2 nr. 1-3 ikke er overholdt, for at der statueres ID-tab.
Idet et køretøj ved berigtigelse på baggrund af manglende overholdelse af fritagelsesbetingelserne i Registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2 nr. 1-3 anses for at have etableret en ny afgiftsmæssig identitet, er det ikke Motorstyrelsens opfattelse, at praksis på området skulle være i strid med retspraksis, ej heller indenfor EF(EU)-domstolens område.

Motorstyrelsens indstilling
Motorstyrelsen indstillet herved til at Skatteankestyrelsen på baggrund af ovenstående samt det bindende svar dateret 12. september stadfæster Motorstyrelsens afgørelse vedr. ID-tab for køretøjet. Det er Motorstyrelsens konklusion ud fra sagens akter, at ombygningen af det omhandlende køretøj ikke opfylder betingelserne for afgiftsfritagelse jf. Registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2, nr. 1 og nr. 2, og at køretøjet derfor jf. bestemmelsens stk. 5 skal anmeldes til afgiftsberigtigelse ved Motorstyrelsen. Kravet om fornyede afgift som følge af ombygningen er hjemlet i Registreringsafgiftslovens 1, stk. 3.”

Klagerens supplerende indlæg
Den 29. maj 2019 har klagerens repræsentant indsendt bemærkninger til sagen. Heraf fremgår følgende (uddrag):

”[…]
Det fremgår af Motorstyrelsens udtalelse, at man bygger sin udtalelse i sagen på modtaget billedmateriale fra skønsmanden, hvorved bemærkes, at det er tiltrådt at skønsmandens rapport indgår i denne sag vedrørende bilens data og oplysninger, men på vegne af klager er jeg ikke fuldstændig sikker på, hvilke fotos Motorstyrelsen bygger sin vurdering på, det vil sige, om det er fotos, der er optaget af bilen, mens den har henstået hos skønsmanden, eller andre fotos der er fremlagt i sagen, som også er indleveret til skønsmanden?
Jeg modtager gerne kopi af de fotos, som har indgået i sagen i forbindelse med Motorstyrelsens vurdering, henset til at der ikke har været nogen egentlig visuel personlig besigtigelse af bilen.

For alle tilfældes skyld, fremsender jeg imidlertid kopi af billedmateriale fremlagt i Østre Lands­ retssag, som er bilag ADC.II.Y, der er billeder optaget af bilen i forbindelse med, at den henstod til renovering hos H1 A/S i perioden 2003-2005, således at det er sikret, at dette materiale også er Skatteankestyrelsen i hænde, og desuden de som bilag ADC.II.E, ADC.II.F og ADC.II.G fremlagte farvefotos optaget efter bilen var færdig i 2005, forud for salg til den senere ejer […]. Endvidere vedlægges kopi af bilag ADC.II.I, der er kopi af de syn, der har været med bilen i perioden 2006-2013, idet der vedlægges kopi af oversigt over det forløb, som bilaget viser, og yderligere vedlægges kopi af bilag ADC.II.C vedrørende køretøjshistorik, og kopi af "motorkennbuchstaben" fremlagt blandt andet som bilag G i sagen, hvor der er fremhævet den motor, nogen antager sidder i bilen, om end det er uafklaret.

Samtidig hermed findes der med henvisning til Motorstyrelsens udtalelse anledning til at frem­ hæve, at umiddelbart minder bilens udseende om en nyere model, men i realiteten har den stort set intet tilfælles med en nyere model 993, dog således at der er konstateret en motor med en større volumen.

Det meste af bilen er således bygget op på helt gammel konventionel 1960/1970'er bil og sæd­ vanligvis lige fra hele undervognen, konstruktion og opbygning af al elektronik i bilen, ligesom bilens kabine er forældet i sin karakter. Der er ingen bremseforstærker, ABS, servostyring, aircondition, Airbag eller ESP eller andet, herunder sikkerhedsudstyr, jf. bl.a. bilag ADC.II.I

Den i nærværende sag omhandlede Porsche har ikke meget til fælles med en Porsche 993 Turbo udover skærmene foran.

Det er på denne baggrund, at det synes overraskende at to skærme og en forkofanger skulle kunne statuere, at bilen fuldstændig har mistet sit køretøjs-ID, således at der skal betales helt ny afgift.
Jeg anmoder høfligst om, at Skatteankestyrelsen lader disse oplysninger og det fremsendte materiale indgå i en fornyet vurdering, eventuelt således at materialet og oplysningerne også fremsendes til Motorstyrelsen til eventuel supplerende udtalelse.

Desuden bør det vurderes, om det forhold, at motoren muligt har siddet i bilen fra før 2005 samt det ændrede udseende og de mange senere syn af bilen jf. bilag ADC.II.I, ikke indebærer, at et afgiftskrav nu er forældet på grund af passivitet. […]”

Landsskatterettens afgørelse
Af lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017 § 1, stk. 1, fremgår, at der skal betales afgift til statskassen af motorkøretøjer, som skal registreres i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer. Af stk. 3, fremgår, at der svares afgift af køretøjer som nævnt i stk. 1, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. dog §§ 7 og 7 a.

Af § 7 a, stk. 1 – 4, fremgår at reparerede og genopbyggede køretøjer, hvoraf der tidligere er betalt registreringsafgift, og som er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende, og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, er fritaget for afgift. Fritagelsen er betinget af, at køretøjet efter genopbygningen svarer til det i registreringsattesten beskrevne køretøj.

Der må således ikke ske ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang. Endvidere er det en betingelse at udskiftning af køretøjets motor, eventuelt til en motor med anden drivkraft, ikke indebærer en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til køretøjets originale motoreffekt. Hertil kommer, at genopbygningen af køretøjet skal være udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelskarrosseri, chassis eller stel. Der må heller ikke fra andet køretøj anvendes karrosseri, chassis, stel eller større dele af disse komponenter end de nævnte reservedele.

Hvis betingelserne for afgiftsfritagelse efter stk. 1 – 4 ikke er opfyldt, skal køretøjet anmeldes til afgiftsberigtigelse hos told- og skatteforvaltningen, jf. stk. 5.

Det lægges til grund, at SKAT har anvendt de oplysninger, som klageren anførte ved anmodningen om det bindende svar.

Det fremgår af registreringsafgiftsloven § 7 a, stk. 2, nr. 2, at effektforøgelsen skal vurderes i forhold til køretøjets originale motoreffekt. Medmindre køretøjet er importeret med en anden motor end den originale, er det effekten før ved ombygningen, der lægges til grund. Der foreligger ingen oplysninger om, at køretøjet ikke oprindeligt er importeret med den originale 2,7 L motor.

Da bilens motor skiftes fra den originale 2,7 L motor på 2687 ccm med 165 HK til en 3,2 L motor på 3164 ccm med 231 HK, forøges motoreffekten med 28,6 %.

Af registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 5, fremgår at hvis betingelserne for afgiftsfritagelse efter § 7a, stk. 1 – 4 ikke er opfyldt, så skal køretøjet anmeldes til afgiftsberigtigelse hos told- og skatteforvaltningen. 

Allerede fordi køretøjets effekt er forøget mere end 20 %, er køretøjet ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2, hvorfor det skal afgiftsberigtiges, jf. § 1, stk. 3.

Landsskatteretten stadfæster SKATs bindende svar.