Højesterets kendelse af 31. oktober 2017 i sag 155/2017

Info

Resumé:

To fogedretter havde ikke fornøden konkret begrundelse for at opkræve tillægsafgift med henblik på berammelse af fogedforretning på lejemålenes adresser


To almennyttige boligselskaber havde anmodet to fogedretter om at indkalde nogle lejere til at give møde på fogedretternes kontorer med henblik på, at lejerne skulle udsættes af deres lejemål. Begge fogedretter opkrævede tillægsafgift med henblik på berammelse af fogedforretning på lejemålenes adresser. Fogedretterne henviste til, at de sædvanligvis berammede sager om udsættelse af lejemål til direkte foretagelse på lejemålets adresse.


Boligselskaberne fastholdt deres anmodning om berammelse af kontormøde og henviste bl.a. til, at de som almennyttige boligselskaber har et socialt ansvar, og at boligselskaberne generelt ønsker at indgå i dialog med lejerne, inden lejerne bliver effektivt udsat af lejemålene.


Da boligselskaberne ikke betalte den opkrævede tillægsafgift, traf fogedretterne afgørelse om, at udsættelsesbegæringerne var bortfaldet.


Højesteret udtalte, at fogedretterne ikke havde haft fornøden konkret begrundelse for at opkræve tillægsafgift med henblik på berammelse af fogedforretning på lejemålenes adresser. Der var derfor ikke grundlag for at bestemme, at udsættelsesbegæringerne var bortfaldet som følge af manglende betaling af tillægsafgift.
 

Landsretten var nået til et andet resultat.