Højesterets kendelse af 30. juni 2016 i sag 221/2015

Info

Resumé:

Højesteret fandt ikke grundlag for at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen i sag om kursmanipulation


T1 – T4 blev i landsretten frifundet for overtrædelse af værdipapirhandelslovens bestemmelser om kursmanipulation. Disse bestemmelser blev indført i dansk ret for at gennemføre EU’s direktiv om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrugsdirektivet). Procesbevillingsnævnet gav anklagemyndigheden tilladelse til at anke dommen til Højesteret med påstand om ophævelse af landsrettens dom og hjemvisning til landsretten til fornyet behandling.


De tiltalte har anmodet om, at fire spørgsmål om fortolkningen af markedsmisbrugsdirektivet forelægges EU-Domstolen, inden Højesteret træffer afgørelse i sagen. Rigsadvokaten har protesteret herimod.


Det var Højesterets foreløbige opfattelse, at markedsmisbrugsdirektivets regler om kursmanipulation mv. efter deres ordlyd, formål og den foreliggende praksis fra EU-Domstolen, ikke gav anledning til en sådan tvivl om fortolkningen af EU-retten, at der var grundlag for en præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen. Højesteret tog derfor ikke anmodningen om præjudiciel forelæggelse til følge.