Højesterets kendelse af 29. oktober 2015 i sag 188/2015

Info

Resumé:

Sag om krænkelse af et patent på reguleringsventil kunne ikke ankes til Højesteret


Sagen angik, om FlowCon International ApS ved salg og markedsføring af en ventil til regulering af vandtryk krænkede Frese A/S’ patentrettigheder.


Højesteret fastslog, at fastlæggelsen heraf i første række beroede på en konkret vurdering af patentkravene suppleret med den vejled­ning til forståelse af disse, der kunne hentes fra beskrivelsen. Betingelserne for anke til Højesteret var derfor ikke opfyldt.