Højesterets kendelse af 28. november 2017 i sag 81/2017

Info

Resumé:

Pengekrav fastslået ved en udeblivelsesdom i en sag, der blev genoptaget, men hvor genoptagelsen blev afvist, var ikke forældet


Danske Banks pengekrav mod A blev fastslået ved en udeblivelsesdom afsagt den 30. november 2004. Sagen blev genoptaget efter A’s begæring, men genoptagelsen blev afvist den 6. juli 2006, hvor dommeren i retsbogen anførte, at dommen af 30. november 2004 på ny stod ved magt.


Da retssagen havde været genoptaget, fastslog Højesteret, at forældelsesfristen var 10 år fra den 6. juli 2006. Kravet var derfor ikke forældet, jf. forældelseslovens § 19, stk. 3, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, idet Danske Banks fogedrekvisition blev modtaget af fogedretten den 25. februar 2016.


Højesteret fastslog endvidere, at kravet ikke var bortfaldet ved passivitet.


Landsretten var nået til samme resultat.