Højesterets kendelse af 28. maj 2021 i sag BS-3813/2021-HJR

Info

Resumé:

Udsættelse af en sag på udfaldet af prøvesager om samme problemstilling var påkrævet i medfør af retsplejelovens § 345


Hovedspørgsmålet i sagen for Højesteret var, om en sag ved byretten skulle udsættes i medfør

af retsplejelovens § 345 med henblik på at afvente udfaldet af to verserende prøvesager, som omhandlede det samme principielle spørgsmål om, hvordan ekspropriationserstatningen i forbindelse med etableringen af et nyt letbaneanlæg i Odense skal fastsættes.


Højesteret udtalte, at afgørelsen af, om udsættelse af en sag i medfør af retsplejelovens § 345 findes påkrævet, beror på en samlet vurdering af sagens omstændigheder, herunder hensynet til en hurtig sagsbehandlingstid, procesøkonomiske hensyn og hensynet til, at sagen oplyses bedst muligt, således at der kan træffes en materielt rigtig afgørelse.


Højesteret fastslog, at udsættelse var påkrævet i den foreliggende sag, bl.a. med henvisning til at prøvesagerne angik samme problemstilling i relation til det samme letbaneprojekt, og at det måtte kunne lægges til grund, at prøvesagerne ville kunne få betydning for

udfaldet af den konkrete sag.


Landsretten var kommet til et andet resultat.