Højesterets kendelse af 27. juni 2018 i sag 31/2018

Info

Resumé:

T havde ved fremsendte lægeerklæringer dokumenteret lovligt forfald


T havde anket en byretsdom til frifindelse, men udeblev fra hovedforhandlingen i landsretten. Landsretten mente ikke, at T’s fremsendte lægeerklæringer, som var udarbejdet i udlandet, dokumenterede lovligt forfald. Landsretten afviste derfor T’s anke. Kæremålet angik, om landsretten med rette havde afvist T’s anke.


Højesteret udtalte, at det på grundlag af de lægeerklæringer, som T havde fremsendt til landsretten i forbindelse med retsmødet, måtte lægges til grund, at T, der opholdt sig i Dubai, to dage før hovedforhandlingen i landsretten var blevet diagnosticeret med bl.a. diarré, som skulle behandles med tre forskellige præparater i 5-7 dage, og som ville gøre ham uarbejdsdygtig i et par dage. Højesteret fandt på denne baggrund og efter sagens øvrige oplysninger, at T havde godtgjort, at han havde lovligt forfald ved retsmødet. Højesteret ophævede derfor landsrettens kendelse og hjemviste sagen til landsretten til behandling heraf.


Landsretten var nået til et andet resultat.