Højesterets kendelse af 27. februar 2017 i sag 274/2016

Info

Resumé:

Landsretten havde med rette fastsat et advokatsalær på 200.000 kr. med tillæg af moms for to instanser, selv om A’s retshjælpsforsikringsselskab havde anerkendt et salær på 115.000 kr. med tillæg af moms for sagens behandling ved byretten alene


A havde ved byretten fået medhold i en sag mod Sirius International Danish Branch. Byretten havde desuden bestemt, at Sirius skulle betale sagsomkostninger, herunder 100.000 kr. til dækning af advokatbistand. Landsretten frifandt Sirius og traf afgørelse om, at statskassen skulle dække den del af A’s omkostninger ved sagen, som oversteg hans retshjælpsforsikrings maksimum. Landsretten tilkendte herefter A’s advokat et salær på 200.000 kr. med tillæg af moms for sagens behandling ved begge instanser.


Sagen angik, om landsretten med rette havde fastsat et salær til A’s advokat på 200.000 kr. med tillæg af moms for både byret og landsret, når A’s retshjælpsforsikringsselskab havde anerkendt et salær på 115.000 kr. med tillæg af moms til dækning af A’s advokatsalær for byretten.


Højesteret udtalte, at retten ved fastsættelse af det beløb, som skal godtgøres af statskassen, må opgøre de samlede omkostninger, som ville kunne dækkes efter reglerne om fri proces, og fra dette samlede beløb fratrække forsikringsdækningen, således at differencen udbetales.


Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens afgørelse om at fastsætte salæret til A’s advokat for begge instanser til 200.000 kr. med tillæg af moms.