Højesterets kendelse af 26. september 2018 i sag 201/2017

Info

Resumé:

Krav om godtgørelse og erstatning for advokatomkostninger, som var fastslået ved udenlandske retsafgørelser, kunne tvangsfuldbyrdes i Danmark


Sagen angik, om to udenlandske retsafgørelser om godtgørelse og erstatning for advokatomkostninger kunne tvangsfuldbyrdes i Danmark, herunder navnlig om de udenlandske retsafgørelser var uforenelige med danske retsafgørelser.


Højesterets flertal fastslog, at betingelserne for fuldbyrdelse var opfyldt. Flertallet lagde vægt på, at F ved de udenlandske retsafgørelser var blevet dømt for at have overtrådt den udenlandske straffelovgivning ved at have bortført sin søn, B, som efter udenlandsk ret er undergivet M’s forældremyndighed, og ved i den forbindelse at have anstiftet til grov ulovlig tvang over for M. Flertallet fandt, at de udenlandske afgørelser måtte forstås således, at de beløb, som M var blevet tilkendt, udgjorde godtgørelse for de retsstridige handlinger, hun herved var udsat for, og dækning af advokatudgifter som forurettede og erstatningssøgende under sagen. Flertallet fandt endvidere, at de retsafgørelser, som der i Danmark var truffet mellem parterne om forældremyndighed og børnebortførelsen, ikke fandtes at udelukke sådanne retsvirkninger som fastslået ved de udenlandske retsafgørelser. Flertallet fandt derfor, at der ikke forelå uforenelige retsafgørelser.


Landsretten var nået til samme resultat.