Højesterets kendelse af 26. august 2019 i sag BS-866/2019-HJR

Info

Resumé:

Søgs­måls­frist fandt ikke anvendelse på afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet


Sagen angik for Højesteret, om landsretten med rette havde fundet, at søgs­måls­fristen i § 58 d, stk. 2, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (og de tidligere til­sva­rende bestemmelser i lov om patientforsikring) ikke fandt anvendelse på to afgørelser, som Tandskadeankenævnet havde truffet i 2012 og 2015.


Højesteret bemærkede, at søgsmålsfristen i lovens § 58 d, stk. 2, efter ordlyden alene angår af­­­gørelser truffet af Ankenævnet for Patienterstatningen, og bestemmelsen angår ikke nævnets sagsbehandling.
 

Herefter, og da Højesteret i øvrigt var enig i landsrettens begrundelse, stadfæstede Højesteret landsrettens kendelse.