Højesterets kendelse af 26. juni 2015 i sag 242/2014

Info

Resumé:

En advokat kunne ikke optræde som beskikket forsvarer i en straffesag, da der var indgået en aftale om, at advokaten skulle afgive en del af sit salær til en forurettet i sagen.

I en omfattende ankesag om økonomisk kriminalitet ønskede T at skifte forsvarer, hvorefter advokat A blev beskikket som forsvarer for T.

Ved en ransagning hos F, der var angivet som en af de forurettede i sagen, fandt politiet en aftale, hvoraf det fremgik, at advokat A skulle afgive en del af sit salær til F.


Højesteret udtalte, at en aftale, hvorefter en beskikket forsvarer skal afgive en del af sit salær til en forurettet i sagen, fører til, at vedkommende ville være udelukket fra at handle i sagen som dommer, jf. retsplejelovens § 734, stk. 1, jf. § 61, ligesom en sådan aftale strider mod grundlæggende retsplejemæssige hensyn.


Højesteret tiltrådte derfor, at advokat A savnede fornøden habilitet til at virke som forsvarer i sagen, hvorfor tilbagekaldelsen af beskikkelsen af ham som forsvarer måtte tilbagekaldes.


Landsretten var nået til samme resultat.