Højesterets kendelse af 26. februar 2019 i sag 68/2018

Info

Resumé:

Straffesag, hvor anklagemyndighedens påstand var, at det havde sit forblivende med en allerede idømt forvaring, kunne behandles uden medvirken af nævninger


Sagen angik, om en straffesag mod T, hvorunder anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om, at det havde sit forblivende med en allerede idømt forvaring, var afvist med rette som følge af, at påstanden krævede medvirken af nævninger. T havde under sagen nægtet sig skyldig.


Efter retsplejelovens § 686, stk. 4, nr. 2, medvirker nævninger bl.a. i straffesager, hvor der bliver spørgsmål om dom til forvaring. Højesteret fandt, at bestemmelsen måtte forstås sådan, at den ikke angår sager, hvor anklagemyndighedens påstand er, at det har sit forblivende med en allerede idømt forvaring.


Højesteret ophævede herefter den påkærede kendelse og hjemviste sagen til byretten til fortsat behand¬ling uden medvirken af nævninger.


Landsretten var nået til et andet resultat.