Højesterets kendelse af 25. april 2014 i sag 58/2014

Info

Resumé:

Sag om ophævelse af en licensaftale kunne ikke ankes til Højesteret

 

Sagen angik ophævelse af en licensaftale om brug af varemærket TIVOLI og det økonomiske opgør mellem licensgiver og licenstager i forbindelse med ophævelsen af aftalen.

 

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

 

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt og afviste anken.