Højesterets kendelse af 25. februar 2020 i sag 111/2019

Info

Resumé:

Kæreskrift var ikke indgivet rettidigt


Sagen angik, om A rettidigt havde indgivet kæreskrift i en tvangsauktionssag.


A havde for Højesteret fremlagt et bilag med henblik på at dokumentere, at han ved tre mails fremsendte kæreskriftet med bilag til fogedretten forud for kærefristens udløb.


Fogedretten kunne ikke bekræfte modtagelsen af de omhandlede mails, og A fremlagde ikke automatiske svarmails fra retten eller anden dokumentation for rettens modtagelse. Højesteret fastslog herefter, at det ikke var godtgjort, at retten havde modtaget kæreskriftet med bilag pr. mail, og kæremålet skulle derfor som udgangspunkt afvises. 


Højesteret fastslog endvidere, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at kære burde tillades, selv om kærefristen var overskredet.


Landsretten var nået til samme resultat.