Højesterets kendelse af 24. juni 2014 i sag 74/2014

Info

Resumé:

Retsassessorer var inhabile som følge af en dommers udtalelser og drøftelser med advokater

 

En dommer havde udtalt sig til Jyllands-Posten om konkursbehandling af andelsboligforeninger. Han havde også udtalt sig om dette emne under en høring i Folketingets Retsudvalg. Desuden havde han drøftet emnet med advokater i et møde, hvor kun den ene part i en tvist var repræsenteret.

 

Højesterets flertal fastslog, at dommerens udtalelser var egnede til at skabe berettiget tvivl om, hvorvidt han på forhånd havde taget stilling til de to underliggende sager om konkursbehandling af andelsboligforeninger. I den ene sag lagde flertallet endvidere vægt på dommerens drøftelser med advokater. Flertallet fastslog således, at dommeren ville være inhabil til at behandle de to sager.

 

Dommeren er den eneste dommer i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. De øvrige jurister i skifteafdelingen er retsassessorer og dommerfuldmægtige. På den baggrund fastslog Højesterets flertal, at dommerens inhabilitet havde afsmittende virkning på to retsassessorer i skifteafdelingen, og at retsassessorerne dermed var inhabile til at behandle de to sager.

 

Et mindretal i Højesteret vurderede derimod, at de to retsassessorer ikke var inhabile.

 

Landsretten var nået til samme resultat som mindretallet i Højesteret.