Højesterets kendelse af 24. april 2019 i sag 90/2018

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

A pålagt konkurskarantæne som følge af groft uforsvarlig forretningsførelse


Sagen angik, om betingelserne i konkursloven for at pålægge A konkurskarantæne var opfyldt og i hvor lang tid, der i så fald skulle pålægges konkurskarantæne.


Højesteret tiltrådte, at A havde udøvet den reelle ledelse af de fem selskaber, og at hans forretningsførelse i den forbindelse havde været groft uforsvarlig, hvilket gjorde han uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Højesteret tiltrådte derfor, at der var grundlag for at pålægge A konkurskarantæne for hvert af de fem selskaber, medmindre der var tale om koncernforbundet virksomhed.


Højesteret udtalte, at udtrykket "en koncernforbundet virksomhed" (i konkurslovens § 157, stk. 3, 1. pkt.) – i mangel af holdepunkter for andet – mest nærliggende må forstås i overensstemmelse med det selskabsretlige koncernbegreb, hvorefter en koncern består af et moderselskab og dets datterselskaber.


Højesteret tiltrådte herefter, at de fem selskaber måtte anses for koncernforbundne, og at A var pålagt en samlet konkurskarantæne i relation til disse selskaber. Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, herunder navnlig karakteren af forholdene, var der ikke grundlag for at fravige udgangspunkt i konkursloven om, at konkurskarantænen skulle fastsættes til 3 år. A blev derfor pålagt 3 års konkurskarantæne, som skulle ses i sammenhæng med de tre konkurskarantæner på hver 3 år, som A var pålagt ved Højesterets kendelse i sag 89/2018. Den samlede konkurskarantæne på i alt 12 år, udløber dog i medfør af konkursloven senest 10 år fra Højesterets kendelse. Der skulle ske fradrag for en kortere periode, hvor konkurskarantænen havde været virksom.
 

Landsretten var nået til samme resultat.