Højesterets kendelse af 24. april 2015 i sag 142/2014

Info
  • Relaterede retsområder:

  • EU-ret

Resumé:

Afslag på anmodning om præjudiciel forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen om national domstols prøvelse af voldgiftskendelse

 

Sagen vedrører spørgsmål om, hvorvidt en kendelse afsagt af Voldgiftsretten er ugyldig. Kendelsen omhandler fortolkning af parternes distributionsaftale.

 

Under sagens forberedelse for Højesteret anmodede Taewoong om, at der blev stillet præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om bl.a. omfanget af den nationale domstols prøvelse af voldgiftskendelsen.

 

Højesteret fandt, at der i lyset af EU-Domstolens hidtidige praksis ikke forelå en sådan rimelig tvivl om forståelsen af den EU-ret, der har betydning for sagens afgørelse, at der var grundlag for at træffe bestemmelse om forelæggelse. Højesteret afslog derfor anmodningen.