Højesterets kendelse af 24. februar 2020 i sag 58/2019

Info

Resumé:

Betydelige månedlige betalinger til bl.a. ægtefællens ejendom bevirkede, at omstødelige dispositioner ikke kunne udelukkes at foreligge, hvorfor der forelå fornøden retlig interesse 

Kort efter Jutlander Banks krav mod A blev endeligt fastslået, overdrog A sin andel af ægtefællernes fælles ejendom til sin ægtefælle. Overdragelsen blev tinglyst, men A blev ikke frigjort fra sin hæftelse for realkreditlånet i ejendommen. A indbetalte månedligt betydelige beløb til parrets fælles budget-konto, og det var ubestridt, at betalingerne til ejendommen udgik fra budgetkontoen samtidig med, at det ikke var klarlagt, hvad beløbene i øvrigt blev brugt til. 


Højesteret fandt på den baggrund og på baggrund af husstandens størrelse og parternes indtægts¬for-hold, at det ikke kunne udelukkes, at der kunne foreligge omstødelige dispositioner, og at Jutlander Bank derfor havde den fornødne retlige interesse i konkursbehandling.


Højesteret fandt endvidere, at landsretten ikke havde begået en rettergangsfejl efter retsplejelovens § 397, stk. 1, jf. § 396, stk. 3, ved at træffe afgørelse, efter at hver af parterne havde afgivet processkrift i sagen, uanset at retten ikke havde fastsat en frist for, at Jutlander Bank kunne afgive yderligere processkrift. Hvis banken ønskede at afgive yderligere processkrift efter at være blevet gjort bekendt med As svarskrift, kunne den have givet meddelelse herom.


Landsretten var for så vidt angår sagens materielle spørgsmål nået til et andet resultat.