Højesterets kendelse af 24. januar 2019 i sag 39/2018

Info

Resumé:

Udlevering af sagsmateriale i en sag om bedrageri af særlig grov beskaffenhed til personer bosiddende i udlandet eller deres udenlandske advokater var ikke ubetænkeligt


I forbindelse med en sag om formodet bedrageri af særlig grov beskaffenhed for ikke under 12,4 mia. kr. anmodede anklagemyndigheden i juni 2017 om beslaglæggelse af indestående midler og aktiver hos to personer bosiddende i udlandet. Deres danske forsvarer anmodede om anklagemyndighedens samtykke til at udlevere sagsmaterialet i beslaglæggelsessagen til personernes udenlandske advokater eller til personerne selv. Anklagemyndigheden meddelte, at man ikke kunne samtykke til udlevering af materialet, idet man fandt, at dette ikke ville være ubetænkeligt, jf. retsplejelovens § 729 a, stk. 3.


Efter retsplejelovens § 729 a, stk. 3, må en forsvarer ikke uden politiets samtykke overlevere materiale, som er modtaget fra politiet, til sigtede eller andre, og politiet skal give et sådant samtykke, hvis overleveringen findes ubetænkelig.


Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte anklagemyndighedens vurdering, hvorefter udlevering af sagsmaterialet til de pågældende personer eller deres advokater ikke var ubetænkeligt.

 

Landsretten var nået til samme resultat.