Højesterets kendelse af 23. oktober 2018 i sag 86/2018

Info

Resumé:

T var udeblevet uden oplyst lovligt forfald ved den berammede hovedforhandling i landsretten


T var blevet dømt for grov vold i gentagelsestilfælde og idømt en fællesstraf af fængsel i 7 måneder i byretten. T ankede dommen til landsretten, men var gentagne gange udeblevet fra den berammede hovedforhandling, fordi han angiveligt var blevet ramt af akut sygdom. Sagen angik, om landsretten med rette havde afvist T’s anke, da han fjerde gang udeblev fra den berammede hovedforhandling.


Højesteret fastslog, at T måtte anses for at være udeblevet uden oplyst lovligt forfald, og tilsluttede sig landsrettens afvisning af hans anke.


Højesteret fastslog endvidere, at landsretten under de foreliggende omstændigheder var berettiget til at afvise anken uden medvirken af domsmænd.