Højesterets kendelse af 23. oktober 2018 i sag 133/2018

Info

Resumé:

T havde lovligt forfald ved landsrettens hovedforhandling


T var blevet fundet skyldig i flere tilfælde af mandatsvig og idømt 4 måneders betinget fængsel i byretten. T ankede dommen til landsretten, men udeblev fra den berammede hovedforhandling, fordi han led af en uhelbredelig kræftsygdom, og at han som følge heraf led af bl.a. træthed og smerter. Sagen angik, om T, da han anden gang udeblev, måtte anses for at have haft lovligt forfald.


Højesteret fastslog, at den fremlagte lægeerklæring var tilstrækkelig dokumentation for, at T havde lovligt forfald som følge af sygdom, og landsrettens kendelse om afvisning af anken blev derfor ophævet og sagen hjemvist til fortsat behandling ved landsretten.


Højesteret fastslog endvidere, at domsmænd skulle have medvirket ved landsrettens afgørelse om afvisning.