Højesterets kendelse af 23. juli 2015 i sag 4/2015

Info

Resumé:

A skulle fremlægge lægejournal til brug for Retslægerådets besvarelse af spørgsmål


Sagen angik, om A havde krav på yderligere erstatning efter et færdselsuheld i 2004. Der var under sagens forberedelse opstået tvist om, i hvilket omfang A skulle fremlægge journalmateriale fra egen læge til brug for Retslægerådets besvarelse af spørgsmål i sagen.


Højesteret fastslog, at det ikke kunne udelukkes, at der i As lægejournal fra 1999 til 2004 ville kunne være oplysninger af betydning for Retslægerådets besvarelse af de stillede spørgsmål og rettens afgørelse i sagen. Højesteret pålagde herefter A at fremlægge lægejournalen fra 1999 til 2004.


Landsretten var nået til samme resultat.