Højesterets kendelse af 22. november 2012 i sag 258-259/2012

Info

Resumé:

Fortsat varetægtsfængsling af terrortiltalte ud over 1 år

T1 og T2 er tiltalt for terrorisme, til dels forsøg herpå. T1 blev anholdt den 26. april 2011 og har været frihedsberøvet siden. T2 blev anholdt den 18. maj 2011 og har været frihedsberøvet siden.

Efter tiltalen har T1 og T2 i flere tilfælde over en periode på ca. et år overtrådt eller forsøgt at overtræde straffelovens § 114, stk. 1, nr. 7 (terrorisme ved brandstiftelse). Henset hertil og til den begrundede mistanke om deres bevæggrunde fandt Højesteret det nærliggende at antage, at de på fri fod vil begå ny ligeartet kriminalitet. Denne risiko kunne ikke antages at være afsvækket som følge af den tid, de har været frihedsberøvet. Det proproportionalitetskrav, der fremgår af retsplejelovens § 762, stk. 3, talte ikke imod fortsat varetægtsfængsling. Efterforskningen var fremmet med fornøden hurtighed, jf. retsplejelovens § 768, og sagen blev i februar 2012 forhåndsberammet til hovedforhandling, der er begyndt. På denne baggrund tiltrådte Højesteret, at der efter en samlet vurdering foreligger sådanne særlige omstændigheder, at det i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2, er nødvendigt at udstrække varetægtsfængslingen af T1 og T2 ud over fristen på et år i retsplejelovens § 768 a, stk. 1, nr. 2.

Kendelsen er en stadfæstelse af landsrettens kendelser om fortsat varetægtsfængsling af T1 og T2.