Højesterets kendelse af 20. februar 2014 i sag 275/2013

Info

Resumé:

Sag hjemvist til fornyet behandling på grund af manglende kontradiktion af forsvaret (sagsbehandlingsfejl)

Landsretten havde til brug for sagens behandling anmodet anklagemyndigheden om en supplerende udtalelse om nogle voldelige episoder, som T angiveligt havde været involveret i. Anklagemyndigheden sendte den supplerende udtalelse til landsretten og forsvareren - men til en forkert kontoradresse, hvorefter landsretten traf afgørelse på skriftligt grundlag.

Højesteret udtalte bl.a., at landsretten ved sagens behandling burde have fastsat en frist for forsvarerens og Ts bemærkninger til den supplerende udtalelse, således at forsvareren og T havde haft lejlighed til at udtale sig herom.

Højesteret ophævede landsrettens kendelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.