Højesterets kendelse af 20. januar 2020 i sag BS-56853/2019-HJR

Info

Resumé:

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende erstatningsansvar kunne ikke ankes til Højesteret


Sagen angår navnlig, om Kolding Havn som udlejer af en kran med fører er erstatningsansvarlig for en skade, som kranen forvoldte på et skib med deraf følgende skade på lasten.


Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.