Højesterets kendelse af 19. december 2018 i sag BS-36847/2018-HJR

Info

Resumé:

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende erstatningsansvar kunne ikke ankes til Højesteret


Sagen angår, om Nissan Nordic Europe Oy efter ophævelsen af en forhandleraftale med Daugaard Biler A/S har handlet ansvarspådragende ved ikke at lade Daugaard Biler fortsætte eller blive genoptaget som autoriseret Nissan-reparatør.


Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens del-dom i sagen, der vedrørte ansvarsgrundlaget, kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

 

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt og henviste navnlig til, at sagens afgørelse ikke på det foreliggende grundlag kunne antages at få principiel betydning. Højesteret bemærkede, at Sø- og Handelsrettens afgørelse om ansvarsgrundlaget, der var en delafgørelse efter retsplejelovens § 253, stk. 2, og som ikke sluttede sagen, burde være truffet ved kendelse.