Højesterets kendelse af 19. marts 2013 i sag 315/2012

Info

Resumé:

A
mod
ISS Facility Services A/S v/ Codan Forsikring A/S


Krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte var forældet

A rejste ved sagsanlæg den 5. november 2010 krav mod ISS Facility Services A/S bl.a. om erstatning for tabt arbejdsforsikring og godtgørelse for svie og smerte i anledning af en arbejdsskade, der fandt sted den 8. august 2005. A gjorde gældende, at kravene ikke var forældede, da de omhandlede krav forældes successivt.

Højesteret fandt ikke grundlag for at fastslå, at krav om erstatning for tabt arbejdsforsikring og godtgørelse for svie og smerte forældes successivt. Kravene var derfor forældede.

Landsretten var nået til samme resultat.