Højesterets kendelse af 19. februar 2019 i sag 152/2018

Info

Resumé:

T havde ikke lovligt forfald ved landsrettens hovedforhandling i genoptagelsessag


T havde anket en byretsdom til frifindelse, subsidiært formildelse, men udeblev fra hovedforhandlingen i landsretten. T havde flere gange fået afslag på at få omberammet hovedforhandlingen. Landsretten fremmede sagen som en udmålingsanke, men genoptog senere sagen på grund af påvist lovligt forfald. Landsretten berammede sagen på ny, men T udeblev fra hovedforhandlingen i genoptagelsessagen.


Landsretten vurderede, at T’s lægeerklæring fra et hospital i Spanien, hvorefter T aftenen inden hovedforhandlingen blev diagnosticeret med akut gastroenteritis, ikke dokumenterede lovligt forfald. Landsretten hævede derfor sagen. Landsretten lagde vægt på, at det ikke fremgik af lægeerklæringen, om det af lægen konstaterede var til hinder for, at T kunne møde i retten på tidspunktet for hovedforhandlingen.


Højesteret stadfæstede landsrettens kendelse af de af landsretten anførte grunde.