Højesterets kendelse af 18. december 2018 i sag BS-26013/2018-HJR

Info

Resumé:

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende krænkelse af rettigheder til et registreret fællesmærke kunne ikke ankes til Højesteret


Sagen angår navnlig, om brugen af fællesmærket (kollektivmærket) ”Sig det med blomster” i ugebladet Femina udgør en krænkelse af Interflora Danmark A/S’ og foreningen Interflora-Danmarks rettigheder.


Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.


Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.