Højesterets kendelse af 18. juni 2014 i sag 317/2013

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afslag på anmodning om præjudiciel forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen om designforordningen

 

Sagen angik, om Stormwear ApS havde krænket Yakkay A/S’ registrerede EF-design til skaldelen af en cykelhjelm ved i foråret 2011 at have solgt og markedsført cykelhjelmen ”Cocoons”.

 

Under forberedelsen af sagen for Højesteret anmodede Stormwear ApS om, at der blev stillet præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om bl.a. designforordningens artikel 4, stk. 2, om sammensatte produkter og artikel 10 om designbeskyttelsens omfang.

 

Højesteret fandt, at spørgsmålene beroede på en konkret vurdering, og at de påberåbte bestemmelser i designforordningen ikke gav anledning til en sådan tvivl, at der var behov for at forelægge spørgsmål om fortolkning af forordningen for EU-Domstolen. Højesteret afslog derfor anmodningen.