Højesterets kendelse af 17. september 2018 i sag BS-19319/2018-HJR

Info

Resumé:

Sagen angår bl.a., om skadelidte A er berettiget til yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste end den, som Ankenævnet for Patienterstatningen har fastsat i sin afgørelse af 21. juni 2017, herunder om der skal udbetales tabt arbejdsfortjeneste i en periode efter Patienterstatningens midlertidige skøn over A’s erhvervsevnetab den 31. maj 2016.


Københavns Byret henviste sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten sendte imidlertid sagen tilbage til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.


Højesteret tiltrådte landsrettens vurdering af, at betingelserne for at hen­vise sagen til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.