Højesterets kendelse af 16. november 2018 i sag 98/2018

Info

Resumé:

Omkostninger til syn og skøn i en straffesag om overtrædelse af naturbeskyttelsesloven skulle ikke afholdes endeligt af statskassen


T1 og T2 var ved Retten i Odenses dom af 14. september 2017 dømt for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven, og de var hver idømt en bøde på 15.000 kr. med en forvandlingsstraf af fængsel i 10 dage. Ved dommen blev de pålagt at betale sagens omkostninger, herunder omkostningerne til skønsmanden på i alt 135.842,25 kr. inkl. moms.


Sagen for Højesteret omhandlede alene spørgsmålet, om omkostningerne til skønsmanden helt eller delvist skulle udredes endeligt af statskassen.

Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at bevisførelsen i form af syn og skøn helt eller delvist havde været rettet mod en anden forbrydelse end den, som T1 og T2 var blevet dømt for, og Højesteret fandt heller ikke grundlag for at antage, at omkostningsansvaret ville komme til at stå i åbenbart misforhold til de domfældtes skyld og vilkår, hvis det ikke blev begrænset.


Landsretten var nået til samme resultat.