Højesterets kendelse af 16. april 2020 i sag 148/2019

Info

Resumé:

Forældelse kun afbrudt for den del af fordringen, der tidligere var søgt udlæg for


I april 2019 anmodede Lowell Danmark A/S om udlæg hos A for den fulde fordring (med tillæg af renter mv.) ifølge en låneaftale på 43.922,79 kr. Der var i februar 2012 anmodet om udlæg for samme fordring, men da begrænset til 3.000 kr. Sagen angik navnlig, om udlægsanmodningen i 2012 måtte anses for at have afbrudt forældelsen for hele fordringen (43.922,79 kr.) eller kun for det beløb, der blev anmodet om udlæg for (3.000 kr.).


Efter ordlyden af forældelseslovens § 18, stk. 1, og de hensyn, som loven bygger på, fandt Højesteret, at bestemmelsen må forstås således, at forældelse ved begrænset anmodning om udlæg som nævnt i retsplejelovens § 507, stk. 2, kun afbrydes for den del af fordringen, der anmodes om udlæg for.


Ved anmodningen om udlæg i 2012 var der derfor alene sket afbrydelse af forældelsen for så vidt angår beløbet på 3.000 kr.

Landsretten var kommet til samme resultat.