Højesterets kendelse af 16. januar 2019 i sag BS-11578/2018-HJR

Info

Resumé:

Ikke grundlag for foretagelse af speciallægeundersøgelse, da lægefaglige skøn vedrørende gener efter en arbejdsskade skulle foretages af Retslægerådet


Sagen angik, om der skulle gives tilladelse til syn og skøn i form af en speciallægeundersøgelse af A, som havde været udsat for en arbejdsskade.


Højesteret udtalte, at lægefaglige skøn vedrørende A’s gener efter arbejdsskaden som udgangspunkt skulle foretages af Retslægerådet. Højesteret fandt ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt, og en speciallægeundersøgelse af A kunne derfor ikke tillades på det foreliggende grundlag.


Landsretten var nået til samme resultat.