Højesterets kendelse af 16. januar 2019 i sag 145/2018

Info

Resumé:

Ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at overskridelse af ankefrist kunne tilregnes T


T var ved Retten i Helsingørs dom af 8. november 2017 idømt betinget fængsel i 1 år. Ved brev af 21. november 2017 ankede T’s daværende forsvarer byrettens dom til landsretten. Brevet med ankemeddelelsen blev først modtaget af politiet den 23. november 2017. I landsretten forklarede T, at han "på sidstedagen for anke" meddelte sin daværende forsvarer, at han ønskede at anke, og at han først opnåede kontakt med hende efter kl. 12 den pågældende dag. Landsretten afviste at admittere anken på grund af fristoverskridelsen.


Højesteret udtalte, at T’s anke skulle have været iværksat inden 14 dage efter dommens afsigelse, jf. retsplejelovens § 904, stk. 1, dvs. den 22. november 2017, men fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at antage, at fristoverskridelsen kunne tilregnes T.


T’s påstand om admittering af anken blev herefter taget til følge.


Landsretten var nået til et andet resultat.