Højesterets kendelse af 15. december 2015 i sag 233/2015

Info

Resumé:

Sag om værdiansættelse af obligationsgæld skulle behandles af landsretten som første instans


Sagen angik den skattemæssige værdiansættelse i 2008 af NTC Parent S.a.r.l.’s virk­som­hedsobligationer i fremmed valuta efter lagerprincippet i den dagældende kursgevinstlov.


Højesteret fandt, at sagen rejser et principielt spørgsmål om, hvilke principper der gælder for værdiansættelsen af obligationsgæld efter lagerprincippet i den da­gældende kursgevinstlovs § 25, stk. 2, jf. § 33, stk. 1, og at afklaringen heraf må antages at have generel betydning for retsanvendelsen. Det var derfor med rette, at byretten i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1, havde hen­vist sagen til behandling ved landsretten. 

Landsretten havde afvist at behandle sagen som første instans.