Højesterets kendelse af 15. februar 2019 i sag 165/2018

Info

Resumé:

Byrettens kendelse vedrørende midlertidig forældremyndighed kunne kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse


Byretten afsagde under behandlingen af en forældremyndighedssag kendelse vedrørende midlertidig forældremyndighed.

A kærede kendelsen til landsretten, som afviste kæremålet, idet Procesbevillingsnævnets tilladelse til at kære ikke var indhentet.


Sagen angik for Højesteret, om kære af byrettens kendelse krævede Procesbevillingsnævnets tilladelse, således at landsretten var berettiget til at afvise kæremålet.


Af de grunde, som landsretten havde anført, tiltrådte Højesteret, at der hverken i ordlyden af retsplejelovens § 389 a eller forarbejderne hertil er holdepunkter for, at en afgørelse om midlertidig forældremyndighed skulle være undtaget fra den begrænsning i kæreadgangen, der gælder i forhold til afgørelser, der træffes under sagens forberedelse. Højesteret var derfor enig med landsretten i, at afgørelsen ikke kunne kæres til landsretten uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.