Højesterets kendelse af 14. september 2018 i sag 58/2018

Info

Resumé:

Sagen angik, om landsretten under hovedforhandlingen af skattesag skal tiltrædes af to sagkyndige medlemmer.


Skattesagen angår, om Sandoz’ koncerninterne afregningspriser har været i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Sagens hovedspørgsmål er, om afskrivninger på goodwill skal indgå som en omkostning i forbindelse med fastlæggelsen af Sandoz’ driftsresultat ved sammenligningen med uafhængige selskabers driftsresultat.


Højesteret udtalte, at afgørelsen af dette spørgsmål i det væsentlige beror på en juridisk vurdering. Højesteret udtalte endvidere, at forhold af regnskabsteknisk karakter, der måtte være af betydning for landsrettens vurdering, i fornødent omfang og mest hensigtsmæssigt kan belyses ved sagkyndig erklæring eller vidneførsel.


Højesteret fastslog herefter, at sagen ikke har en sådan karakter, at der i landsretten skal medvirke sagkyndige medlemmer.

 

Landsretten var nået til samme resultat.